Хоризонтално земеделско законодателство (приложимо за всички сектори)

 

 1. Споразумение за селското стопанство на Световната търговска организация (ГАТТ Споразумение).
 2. Регламент (ЕО) № 3290/94 г. на Съвета относно адаптациите и преходните мерки, необходими в сектора на земеделието с цел прилагане на споразуменията, сключени по време на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори.
 3. Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ( Общ регламент за ООП ).
 4. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1253/2012 на Комисията относно публикуване за 2013 г. на номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ, въведена с Регламент (ЕИО) № 3846/87.
 5. Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти.
 6. Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти.
 7. Регламент (ЕО) № 1276/2008 на Комисията относно контрола чрез физически проверки върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми.
 8. Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос.
 9. Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационна система в тази област.
 10. Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
 11. Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.
 12. Регламент (ЕО) № 1130/2009 на Комисията от 24 ноември 2009 година относно определяне на общи подробни правила за проверка на употребата и/или местоназначението на продукти от интервенция.