Регламенти, въвеждащи правилата за отделните селскостопански сектори

 

Зърно

 1.  Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури.
 2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1115/2012 на Комисията за временно суспендиране на митата за внос на някои зърнени култури за 2012-2013 пазарна година.


Захар

 1. Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета относно търговията с трети страни в сектора на захарта.
 2. Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти.
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 395/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за откриване на тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2012/2013 година.
 4. Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2013 на Комисията от 22 май 2013 година за откриване на тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2013/2014 година.
 5. Регламент (ЕО) № 828/2009 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането през 2009/2010-2014/2015 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти от тарифна позиция 1701 по преференциални споразумения.
 6. Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта.
 7. Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта.
 8. Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013 на Комисията от 18 януари 2013 година за откриване на постоянна покана за участие в търг за внос на захар с кодове по КН 17011410 и 17019910 с намалено мито за пазарната 2012-2013 година.
 9. Регламент за изпълнение (ЕС) № 13/2013 на Комисията от 11 януари 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 394/2012 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар до края на 2012/2013 пазарна година.
 10. Регламент за изпълнение (ЕС) № 476/2013 на Комисията от 23 май 2013 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2013/2014 година.
 11. Регламент за изпълнение (ЕС) № 67/2013 на Комисията от 24 януари 2013 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013.
 12. Регламент за изпълнение (ЕС) № 178/2013 на Комисията от 28 февруари 2013 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на втората частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013.
 13. Регламент за изпълнение (ЕС) № 460/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013.
 14. Регламент за изпълнение (ЕС) № 542/2013 на Комисията от 13 юни 2013 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на четвъртата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013.

 

Вино

 1. Регламент (ЕО) № 884/2001 на Комисията относно определяне на подробни правила за придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор.
 2. Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино.
 3. Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор.
 4. Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти.

 

Преработени плодове и зеленчуци

 1. Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци.
 2. Регламент (ЕО) № 1568/2007 на Комисията по отношение на възстановяванията при износ за някои видове захар, използвани в някои продукти от преработени плодове и зеленчуци.

 

Птиче месо

 1. Регламент (ЕИО)№ 2777/75 на Съвета относно общата организация на пазара на птиче месо.
 2. Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин.
 3. Регламент № 533/2007 относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо.
 4. Регламент № 536/2007 относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за САЩ.
 5. Регламент № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни.
 6. Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо.

 

Ориз

 1. Регламент (ЕО) № 972/2006 на Комисията за определяне на специални правила за вноса на ориз басмати и контролната система за определяне на неговия произход.
 2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз.
 3. Регламент (ЕС) № 1274/2009 на Комисията за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от отвъдморските страни и територии.
 4. Регламент (ЕО) № 1529/2007 на Комисията година за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от държавите от АКТБ, които са част от региона Карибски форум (CARIFORUM).

 

Преработени селскостопански стоки

 1. Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета  за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти.
 2. Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания.
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 514/2011 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на преференциалните търговски режими, приложими към някои стоки, получени чрез преработка на селскостопански продукти, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета.

 

Мляко и млечни продукти

 1. Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за  откриване на тарифни квоти.
 2. Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти.
 3. Регламент (ЕО) № 504/2007 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагането на режима за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти.
 4. Регламент (ЕО) № 296/2009 на Комисията относно подробни правила за оказването на административна помощ при износа на някои сирена, за които съществуват ограничения под формата на квота и които подлежат на специално третиране при внос в Съединените американски щати.
 5. Регламент (ЕО) № 562/2005 на Комисията относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията в сектора на млякото и млечните продукти.
 6. Регламент на Комисията (ЕИО) № 174/99, въвеждащ специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ на мляко и млечни продукти.

 

Коноп

 1. Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно.
 2. Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно.

 

Хмел

 1. Регламент (ЕО) № 1850/2006 на Комисията за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел.
 2. Регламент (ЕО) № 1295/2008 на Комисията относно вноса на хмел от трети страни.

 

Плодове и зеленчуци

 1. Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци.
 2. Регламент (ЕО) № 1555/96 на Комисията относно правила за прилагане на допълнителни вносни мита върху плодове и зеленчуци.

 

Яйца

 1. Регламент (ЕС) № 1178/2010 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на яйцата.
 2. Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца.
 3. Регламент (ЕО) № 539/2007 за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин.
 4. Директива 2009/158/EО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене.
 5. Директива (89/437/EEC) на Съвета за хигиенните изисквания към производството, маркирането и пускането на пазара на яйца и продукти от яйца.

 

Чесън

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

 

Говеждо и телешко месо

 1. Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни.
 2. Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо.
 3. Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка.
 4. Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията за определяне на условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ.
 5. Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията относно вземането на проби и приемането на подробни правила във връзка с физическите проверки на говежди разфасовки без кости, които подлежат на възстановяване при износ.
 6. Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо.
 7. Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо.
 8. Регламент (ЕО) № 810/2008 на Комисията относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо.
 9. Регламент (ЕС) № 1255/2010 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на тарифни квоти за внос на продукти от категорията „baby beef" с произход от Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.

 

Банани

 1. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите.
 2. Регламент (ЕО) № 402/2006 на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на някои разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността.

 

Живи животни

 1. Регламент (EС) № 817/2010 на Комисията относно определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изискванията за предоставяне на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт.
 2. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22.12.2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции.
 3. Регламент (ЕО) № 874/96 на Комисията относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на овцете и козите.
 4. Регламент (ЕО) № 1563/2007 на Комисията за откриване на тарифни квоти на Общността за овце, кози, овче и козе месо.