Вертикално (секторно) законодателство

 

Хмел

Наредба № 31 от 11.09.2008 г. за сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел. 

Коноп

Закон за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Наредба за условията и реда за издаване на лиценз на вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване дейностите по преработка и продажба на семената.

Вино

Закон за виното и спиртните напитки.

Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки.

Компетентнтни органи

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция

Изпълнителна агенция по лозата и виното (сектор вино)

Полезни връзки

http://www.mzh.government.bg/

http://www.dfz.bg/

http://www.eavw.com/