Стоки за лична консумация:

Лекарства

 

Условия и ред за носене или изнасяне на лекарствени продукти, предназначени за лечението на български и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън република българия и за транзитно преминаващи чужденци

            На национално ниво са приложими разпоредбите на:

- Наредба № 4 на министъра на здравеопазването от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Компетентен орган - Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НОСЕНЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА И ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАЩИ ЧУЖДЕНЦИ

(определени с разпоредбите на Наредба № 4 на министъра на здравеопазването от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г., изм., бр. 91 от 17.11.2009 г.)

Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън Република България, могат да носят или да изнасят от и за трети страни следните видове лекарствени продукти:

1. лекарствени продукти, предназначени за лечението им, отпуснати по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

2. лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание;

3. лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Лекарствените продукти по т. 1 могат да се пренасят от следните лица:

- пациентът, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти;

- лицето, което е получило лекарствените продукти от съответната аптека и името му е вписано като получател върху рецептата;

- лице, което притежава изрично пълномощно от пациента, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти.

Лицата удостоверяват правото си да носят или да пренасят лекарствените продукти по т. 1 със заверено от магистър-фармацевта копие на изпълнена рецепта от съответната аптека, предписана за конкретното лечение.

Лицата могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им, в количества, посочени цифром и словом в рецептата, която следва да е обработена в аптеката.

Количествата на пренасяните лекарствени продукти по т. 1 следва да осигуряват лечението на пациента за срок до два месеца.

Лекарствените продукти по т. 2 могат да се пренасят от български и чужди граждани постоянно и временно пребиваващи в страната.

Лицата могат да пренасят лекарствени продукти от и за трети страни в количества, необходими за времето на престоя им, но не повече от три месеца.

Лицата могат да пренасят от и за трети страни лекарствени продукти по т. 2 в по-големи количества, ако престоят им продължава повече от три месеца и притежават издадена рецепта за съответния лекарствен продукт и за съответното количество.

Лекарствените продукти по т. 3 могат да се пренасят от следните лица:

- пациента, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти;

- лице, което притежава изрично пълномощно от пациента, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти.

Тези лица удостоверяват правото си да носят или да пренасят лекарствените продукти по т. 3 със заверено от магистър-фармацевта копие на изпълнена рецепта от съответната аптека, предписана за конкретното лечение.Същите могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им, в количества, посочени цифром и словом в рецептата.

Транзитно преминаващи през територията на страната лица имат право да притежават лекарствени продукти, които са предназначени само за тяхното лечение. Конкретните количества лекарствени продукти, които тези лица имат право да притежават, се определят от съответната приемаща държава. При транзитно преминаване през територията на Република България на лицата се препоръчва да бъдат предварително информирани за изискванията, установени от съответната приемаща държава.

            Всички лекарствени продукти, които се пренасят от и за трети страни по реда на Наредба № 4 следва да бъдат в оригиналните си опаковки. По реда на наредбата не могат да се пренасят лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Условията и редът за пренасяне на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества се определят в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите.