ЗАПИТВАНЕ ЗА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА
ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" (ОПАК),
ПОДПРИОРИТЕТ 3.2.  „СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА И ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ",
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/3.2-04

 

  Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), приоритетна ос ІIІ „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", Агенция „Митници", като допустим бенефициент, ще заяви желанието си да участва с проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните".

  Съгласно насоките за кандидатстване от Управляващия орган на ОПАК, Агенция „Митници", като кандидат за финансиране, трябва да приложи към проектните предложения поне две оферти за всеки заложен разход с предложената цена от изпълнителя, с оглед оценка на реалистичността на предвидените разходи.

  Очакваме да ни бъдат представени индикативни ценови оферти, за обявените по-долу дейности:

I. „Изграждане на единна информационно-комуникационна платформа за обмен на данни" дейността следва да включва:

 • Изграждане на Единен вход (web базиран) за предоставяне на електронни услуги на администрациите при обмен на данни с Агенция „Митници" (Light клиент) - в рамките на тази дейност следва да се изгради единна входна точка за администрациите, които имат съвместни процеси с Агенция „Митници". В обхвата на дейността следва да се изградят необходимите електронни услуги, в изпълнение на изискванията на чл.6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 5 и 6 от Регламент(ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време, отнасящи се за стоки, внасяни от трети страни и подлежащи на ветеринарен контрол.
 • Изграждане на SOA среда - в рамките на тази дейност изпълнителят следва да изгради среда базирана на принципите на архитектура ориентирана към услугите. Средата следва да включва системна шина за обмен на данни в синхронен и асинхронен режим (ESB) и UDDI регистър за уеб услугите. Средата следва да е изградена въз основа на технологии базирани на отворени стандарти (препоръчително JEE).
 • Изграждане на услуги и регистриране в UDDI регистър - в рамките на обхвата на проекта следва да се разработят необходимите уеб услуги в изпълнение на изискванията на чл.6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004. и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време, отнасящи се за стоки, внасяни от трети страни и подлежащи на ветеринарен контрол. Единният вход следва да бъде свързан към системната шина за обмен на данни (ESB), а реализираните услуги следва да се публикуват в UDDI регистъра, откъдето да са достъпни за вътрешните системи на Агенция „Митници" и за системите на администрациите, които ще изградят свързаност система - система. Администрациите, които нямат изградени информационни системи следва да ползват функционалностите на изградения единен вход с реализирани базови функционалности за изпълнение на процесите (Light клиент);
 • Усъвършенстване на информационните системи на Агенция „Митници" - в тази дейност следва да се извършат необходимите промени в БИМИС и NCTS в изпълнение на изискванията на чл.6 и 7 от Регламент (ЕО) №136/2004. и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004. и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време, отнасящи се за стоки, внасяни от трети страни и подлежащи на ветеринарен контрол и свързани с взаимодействието с Българската агенция по безопасност на храните. Процесите в двете системи следва да бъдат променени и да отговарят на мярката и да се интегрират със SOA средата и услугите на единния вход през UDDI регистъра.

II. Обучение на администратори и потребители:

 • Обучение на администратори - минимум 10 служителя;
 • Обучение на потребители за ползване на услугите - от Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните - минимум 100 служителя.

III. Доставка на лицензи

  При необходимост, да се разпишат всички лицензи със съответните цени, които следва да се доставят.

       Ценовата оферта следва да съдържа:

      1. Цена в лева по т. I с ДДС;

      2. Цена в лева по т. II с ДДС;

      3. Цена в лева по т. III с ДДС;

      4. Обща цена в лева с ДДС.


 

Образец на ценова оферта по т. I, II и III


 

IV. Дейности за информация и публичност

  Отпечатване на брошури и плакати, провеждане на конференция и други дейности за популяризиране на проекта, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Материалите се изработват съгласно изискванията на Възложителя, като дизайнът им се съгласува и одобрява предварително от него.

 • Изработване и отпечатване на брошури - формат А5; цветни, двустранни; хартия хромова гланц; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 200 бр.
 • Изработване и отпечатване на плакати - формат А1; пълноцветен печат; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 50 бр.
 • Организиране на информационни мероприятия - 1 бр. конференции с подсигуряване на зала, материали (химикалки, папки, материали за участниците, флаш памети, падове, транспаранти, доклад за резултатите от проекта) и кетъринг услуги за минимум 100 участника;
 • Публикации в национални медии (електронни, периодична преса, телевизия);
 • Изработване на графично изображение (банер) за хипервръзка към Интернет страницата на Агенция „Митници" и публикуване в електронна медия.

  При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта трябва да се спазват техническите изисквания, специфицирани в документ „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност" (приложен).


 

Образец на ценова оферта по т. IV - Дейности за информация и публичност

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност


 

V. Одит

  Дейности за провеждане на задължителен одит на изпълнението на проекта - при договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския социален фонд, на стойност над 200 000 лв. извършването на независим финансов одит е задължително. Одитът следва да включва проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на проекта. Заключенията от одита се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.


 

Образец на ценова оферта по т. V - Одит


 

  Предоставените ценови оферти са само с индикативен характер. Индикативните предложения следва да послужат за формиране бюджетна рамка за планирания проект за изпълнение и в този смисъл нямат обвързващ характер нито за Агенция „Митници", нито за компаниите, подали индикативни оферти. При провеждане на процедурата е възможно описанията на дейностите по проекта да претърпят текстови редакции с цел по-голяма детайлност и прецизиране на формулировките.

  Предложените ценови стойности следва да бъдат направени за всяка дейност поотделно и посочена цена на единична бройка с ДДС.

  Очакваме Вашите оферти до 10:00 часа на 28 май 2013 г.  в запечатан непрозрачен плик с надпис „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните" в деловодството на Агенция „Митници" на адрес: София 1202, ул. „Раковски" № 47.

  Агенция „Митници" ще вземе предвид само онези индикативни предложения, които стриктно отговарят на условията на тези указания и изискванията от описанието на дейностите по проект Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните".

  Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет - http://opac.government.bg/bg/for_candidates/procedure/93


Приложения:

1. Образец на ценова оферта по т. I, II и III;

2. Образец на ценова оферта по т. IV - Дейности за информация и публичност;

3. Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност;

4. Образец на ценова оферта по т. V - Одит.