ЗАПИТВАНЕ ЗА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА
ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" (ОПАК),
ПОДПРИОРИТЕТ 3.2.  „СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА И ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ",
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/3.2-04

 

  Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), приоритетна ос ІIІ „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", Агенция „Митници", като допустим бенефициент, ще заяви желанието си да участва с проект "Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция "Митници".

  Съгласно насоките за кандидатстване от Управляващия орган на ОПАК, Агенция „Митници", като кандидат за финансиране, трябва да приложи към проектните предложения поне две оферти за всеки заложен разход с предложената цена от изпълнителя, с оглед оценка на реалистичността на предвидените разходи.

  Очакваме да ни бъдат представени индикативни ценови оферти, за обявените по-долу дейности:

  I. Разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция "Митници" с цел разширяване на функционалността на електронния портал на Агенция "Митници" посредством разработването и интегрирането на 13 нови електронни административни услуги

  Дейността следва да включва:

  • пълен анализ на предвидените за реализиране административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници";
  • разработване на вътрешни за администрацията правила, с които да се регламентира предоставянето на услугите в електронна среда;
  • автоматизиране на административните процедури, засегнати от предвидените за реализация нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенцията;
  • разработване на нови оптимизирани и/или актуализация на действащите в администрацията процедури с цел да се отговори на изискванията за електронно им осъществяване;
  • детайлизиране на етапите по предоставянето на всяка услуга във връзка с електронно протичащите административни производства;
  • детайлизиране на етапите на вътрешноадминистративния процес по предоставянето на всяка от услугите;
  • вписване на информационните обекти и електронните услуги, в съответствие с изискванията за вписването им съгласно ЗЕУ и подзаконовите нормативни актове.

  Забележка: При реализацията на услугите следва да се използват средствата и инструментариумът за настройване на ЕАУ, реализирани в съществуващата електронна деловодна система.

  Индикативните оферти следва да съдържат минимум информацията, посочена в предложения образец на ценовата оферта.

  Ценовата оферта следва да съдържа:

  1. Цена за добавяне (настройване със средствата на наличната среда) на 13 електронни административни услуги;

    2. Обща цена.


 

Образец на ценовата оферта - ЕАУ


 

  II. Дейности за информация и публичност

  Отпечатване на брошури и плакати, провеждане на конференции и други дейности за популяризиране на проекта, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Материалите се изработват съгласно изискванията на Възложителя, като дизайнът им се съгласува и одобрява предварително от него.

  • Изработване и отпечатване на брошури - формат А5; цветни, двустранни; хартия хромова гланц; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 200 бр.
  • Изработване и отпечатване на плакати - формат А1; пълноцветен печат; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 50 бр.
  • Организиране на информационни мероприятия - 2 бр. конференции с подсигуряване на зала, материали и кетъринг услуги

  При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта трябва да се спазват техническите изисквания, специфицирани в документ „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност" (приложен).


 

Образец на ценовата оферта - дейности за информация и публичност

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност


 

  III. Дейности за провеждане на задължителен одит на изпълнението на проекта - при договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез европейския социален фонд, на стойност над 200 000 лв. извършването на независим финансов одит е задължително. Одитът следва да включва проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на проекта. Заключенията от одита се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.


 

Образец на ценова оферта - Дейности за провеждане на задължителен одит на изпълнението на проекта


 

  Предоставените ценови оферти са само с индикативен характер. Индикативните предложения следва да послужат за формиране бюджетна рамка за планирания проект за изпълнение и в този смисъл нямат обвързващ характер нито за Агенция „Митници", нито за компаниите, подали индикативни оферти. При провеждане на процедурата е възможно описанията на дейностите по проекта да претърпят текстови редакции с цел по-голяма детайлност и прецизиране на формулировките.

  Предложените ценови стойности следва да бъдат направени за всяка дейност поотделно.

  Очакваме Вашите оферти до 12:00 часа на 23 май 2013 г.  в запечатан непрозрачен плик с надпис „Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция "Митници" в деловодството на Агенция „Митници" на адрес: София 1202, ул. „Раковски" 47.

  Агенция „Митници" ще вземе предвид само онези индикативни предложения, които стриктно отговарят на условията на тези указания и изискванията от описанието на дейностите по проект "Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция "Митници".

  Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет - http://www.opac.government.bg/bg/for_candidates/procedure/93


Приложения:

1. Образец на ценовата оферта - ЕАУ

2. Образец на ценовата оферта - дейности за информация и публичност

3. Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

4. Образец на ценова оферта - Дейности за провеждане на задължителен одит на изпълнението на проекта