При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от заместник-директори.

Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.  

Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.