Дирекция „Стратегически анализи и прогнози":

1. разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети;

2. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенцията;

3. подпомага директора на Агенцията при формулиране на целите на Агенцията, планира изпълнението им и оценява ефекта от постигането им; анализира ефектите от изпълнението на мерките по събираемостта на акциза;

4. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране;

5. разработва насоки за осигуряване на информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;

6. изготвя и прилага методология за събиране на информация, анализ и оценка на работните процеси чрез разработване и внедряване на показатели за резултатност, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;

7. подпомага информационно дейността на директора на Агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи, като изготвя и предоставя информационни и аналитични материали;

8. обработва и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на Агенцията;

9. изисква информация и становища от структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи и проверки;

10. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

11. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите ведомства, обмена на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации и поддържа база данни;

12. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата и акцизната статистика;

13. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.