Предотвратяване и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

 

Законодателството на Европейския съюз обхваща на:

  • - Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове;

Компетентни органи:

Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/;

Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.