РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452153712108&uri=CELEX:32013R0952

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20131030&from=BG