На 22.07.2016 г. е прието Решение № 593 от 20 юли 2016 година на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (РМС № 593/20.07.2016 г.)

На основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните финанси и т. 15 от РМС № 593/20.07.2016 г., е издадено Указание № УК-2 от 29.07.2016 г. на министъра на финансите относно прилагането на РМС № 593/20.07.2016 г. (Указание)  

 

Информационна система РМС 593 в Министерство на финансите

 

Съгласно т. 7 от РМС № 593/20.07.2016 г. и т. III.2 от Указанието на министъра на финансите, в случай на невъзможност за регистриране на уведомление по реда на т. 2 от Решението в информационната система (неработеща система), разпоредителят с бюджет изпраща уведомлението с данни за предстоящото плащане при спазване на срока по т. 3 от същият акт (до края на съответния работен ден), до Агенция „Митници", Централно митническо управление, по електронен път с електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис до електронен адрес:

payments@customs.bg