0004/32-217623/04.08.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обект: „Изграждане на ТИР паркинг на територията на МБ София Изток"

Покана до определено лице - рег. № 32-217623 от 04.08.2017 г., публикувана на 04.08.2017 г. 

Приложения към поканата, публикувани на 04.08.2017 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 11.08.2017 г.

 


 

0003/32-108991/21.04.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на UPS-и"

Обява за събиране на оферти - ID: 9063598

Техническа спецификация, публикувана на 21.04.2017 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 21.04.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 21.04.2017 г.

Разяснение № 32-112381/25.04.2017 г., публикувано на 25.04.2017 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.06.2017 г.

Съобщение:

На основание чл. 193 от ЗОП се прекратява обществената поръчка с предмет: "Доставка на UPS-и", тъй като всички получени оферти са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.


 

0002/32-93152/05.04.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на звуково-светлинна сигнализация и комуникационно оборудване на служебни автомобили на Агенция „Митници"

Обява за събиране на оферти - ID: 9063049

Техническа спецификация, публикувана на 05.04.2017 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 05.04.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 05.04.2017 г.

Информация Рег. № 32-102306/13.04.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 13.04.2017 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.04.2017 г.

Договор № 32-153359/06.06.2017 г., публикуван на 06.06.2017 г.


0001/32-80391/23.03.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Изграждане на ТИР паркинг на територията на МБ София Изток"

Обява за събиране на оферти - ID: 9062636

Техническа спецификация, публикувана на 23.03.2017 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 23.03.2017 г.

Проект на договор, публикуван на 23.03.2017 г.

Информация рег. № 32-88512 от 31.03.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 31.03.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.04.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.05.2017 г.

Договор № 32-157973/09.06.2017 г., публикуван на 09.06.2017 г.

Приложение № 1, публикувано на 09.06.2017 г.

Приложение № 2, публикувано на 09.06.2017 г.

Приложение № 3, публикувано на 09.6.2017 г.

Приложение № 4, публикувано на 09.06.2017 г.


0008/32-365013/30.12.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване в Митница Югозападна"

Обява за събиране на оферти - ID: 9060387

Техническа спецификация, публикувана на 30.12.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 30.12.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 30.12.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.02.2017 г.

Договор № 32-55687 от 28.02.2017 г., публикуван на 28.02.2017 г.


0007/32-324268/18.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058799 

Техническа спецификация, публикувана на 18.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 18.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.01.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 23.01.2017 г.

Договор № 32-41677 от 15.02.2017 г., публикуван на 15.02.2017 г.


0006/32-322798/17.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на пътни настилки на ГКПП „Дунав мост" и ГКПП „Калотина"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058746

Техническа спецификация по обособена позиция № 1, публикувана на 17.11.2016 г.

Техническа спецификация по обособена позиция № 2, публикувана на 17.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 17.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 17.11.2016 г.

Информация рег. № 32-341925 от 06.12.2016 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 06.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 04.01.2017 г.

Протокол № 2 публикуван на 01.02.2017 г.

Договор № 32-63640 от 08.03.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 08.03.2017 г.

Договор № 32-63310 от 08.03.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 08.03.2017 г.


0005/32-321405/16.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058701

Техническа спецификация, публикувана на 16.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 16.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 16.11.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 09.12.2016 г.

Договор № 32-350360/14.12.2016 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 14.12.2016 г.

Договор № 32-360391/23.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 27.12.2016 г.


0004/32-315735/10.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на паркинг на територията на МБ София Запад"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058453

Техническа спецификация, публикувана на 10.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 10.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 10.11.2016 г.

Разяснение № 32-322625/17.11.2016 г., публикувано на 17.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.02.2017 г.

Договор № 32-67310/13.03.2017 г., публикуван на 14.03.2017 г.


 

 0003/32-263143/20.09.2016 г.

 Обява за събиране на оферти за предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Митница Аерогара София, публикувана на 20.09.2016 г.

 Техническа спецификация, публикувана на 20.09.2016 г.

 Указания и образци, публикувани на 20.09.2016 г.

 Проект на договор, публикуван на 20.09.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.09.2016 г.

Договор № 32-292942/20.10.2016 г., публикуван на 20.10.2016 г.


 

0002/32-247551/02.09.2016 г.

Обява за събиране на оферти за предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Митница Столична, публикувана на 02.09.2016 г.

Техническа спецификация, публикувана на 02.09.2016 г.

Указания и образци, публикувани на 02.09.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 02.09.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 14.09.2016 г.

Договор № 32-259164 от 16.09.2016 г., публикуван на 16.09.2016 г.

Приложение към договор, публикувано на 16.09.2016 г.


0001/32-244524/31.08.2016 г.

Обява за събиране на оферти за предоставяне на услуги по почистване на Митница Варна
и поделения МБ Варна-Запад, МП Летище, МП Ферибот и МБ Шумен, публикувана на 31.08.2016 г.

Техническа спецификация, публикувана на 31.08.2016 г.

Указания и образци, публикувани на 31.08.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 31.08.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.09.2016 г.

Договор № 32-257114 от 11.09.2016 г., публикуван на 16.09.2016 г.