Схема за разрешителни FLEGT за внос на дървен материал в Европейския съюз

Законодателството на Европейския съюз по схемата FLEGT обхваща:

 

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005R2173-20161115&qid=1479373845988&from=BG ;

Регламент (ЕО) № 1024/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяване на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1024&qid=1479383344951&from=BG ;

Решение № 1/2016 на Съвместния комитет по изпълнението, създаден по силата на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна от 15 септември 2016 година относно началната дата на прилагане на схемата за разрешителни съгласно законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT). Съгласно чл. 1, схемата започва да се прилага на 15 ноември 2016 г.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1797&qid=1479383862276&from=BG ;

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключване на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (2014/284/ЕС)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0284&qid=1479384087066&from=BG ;

Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (2014/284/ЕС)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0520(02)&qid=1479384087066&from=BG ;

 

Допълнителна информация може да бъде намерена на следните линкове:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC1104(01)&from=EN

(Митници и FLEGT. Насоки за прилагане.Резюме за публично ползване)

Национално законодателство:              Закон за горите

 

Компетентен орган:                                Агенция „Митници"

Дейността на компетентния орган се подпомага от Изпълнителна агенция по горите http://www.nug.bg/