ИЗНОС НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

 

Износ на движими културни ценности, включени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18.12.2008 г. относно износа на паметници на културата (Кодифицирана версия на Регламент (ЕИО) № 3911/92) извън митническата територия на Общността подлежи на представяне на разрешение за износ, издадено от компетентен орган на държава-членка. За Република България такъв компетентен орган е министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице. Образците на разрешителните за износ извън митническата територия на Общността са определени в Регламент (ЕИО) № 752/93 за установяване на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3911/92.

            Износ на движими културни ценности, които представляват национално богатство или са регистрирани в основния фонд на музеите, се допуска само временно с разрешение, издадено от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, за представяне пред чуждестранна публика и за осъществяване на консервационно-реставрационни работи. Срокът за това е до 24 месеца, като същият може да бъде удължен еднократно с не повече от 6 месеца.

            Новият момент, който произлиза от Закона за културното наследство е, че изнасянето и временното изнасяне на движими културни ценности от територията на Република България към други държави-членки на Европейския съюз се извършва със сертификат за износ, издаден от директора на съответния музей, извършил идентификацията и регистрацията на движимата културна ценност.

            За случаите на временно изнасяне от територията на Република България към други държави-членки на Европейския съюз на движими културни ценности, представляващи национално богатство и регистрирани в основния фонд на музеите, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение.

            Движимите археологически обекти, движимите археологически паметници на културата и движимите археологически обекти - монети и монетовидни предмети, могат да се изнасят с разрешение на министъра на културата след идентифицирането и регистрирането им по реда на Закона за културното наследство.

Не се допуска износ от митническата територия на Общността и изнасяне от територията на Република България към други държави-членки на Европейския съюз, на движими археологически обекти, движимите археологически паметници на културата и движимите археологически обекти - монети и монетовидни предмети, които представляват национално богатство, с изключение на случаите само временно с разрешение, издадено от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, за представяне пред чуждестранна публика и за осъществяване на консервационно-реставрационни работи. Срокът за това е до 24 месеца, като същият може да бъде удължен еднократно с не повече от 6 месеца.

            За случаите на износ извън границите на страната на движима културна ценност без разрешение или без сертификат за износ, законодателят е предвидил глоба в размер от 5000 до 10 000 лева и имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лева за еднолични търговци и юридически лица, ако деянието не представлява престъпление. Вещите, предмет на нарушение, се отнемат в полза на държавата.