Хармонизирана система

Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС) е стоковата номенклатура на Световната митническа организация (СМО). ХС се състои от 6 цифрени кодове (позиции и подпозиции по ХС) и се използва от повече от 200 държави като база за националните митнически тарифи и за целите на международните търговски статистики.

Хармонизираната система е създадена с "Международната конвенция по Хармонизираната за описание и кодиране на стоките". 

За тълкуване на обхвата на позициите и подпозициите на ХС в СМО се приемат Обяснителни бележки към ХС (ОБХС).

Комитет по Хармонизираната система, съставен от държавите членки на Конвенцията по ХС, предприема мерки по осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на номенклатурата на ХС и периодичната ѝ актуализация предвид развитието на технологиите и тенденциите в търговията.  КХС приема и решения за тарифно класиране на стоки в ХС и изменения в ОБХС. 

ХС е базова номенклатура на Комбинираната номенклатура (КН) на Европейския съюз, в съответствие с чл. 1 на РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2658/87 НА СЪВЕТА от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

Информация по въпроси, свързани с ХС, включително решения за тарифно класиране на стоки и Обяснителните бележки към ХС, може да бъде намерена на страницата на Световната митническа организация (СМО) на адрес: http://www.wcoomd.org/ 

С Препоръка на Съвета за митническо сътрудничество от 27 юни 2014 са приети изменения в номенклатурата на ХС, които ще влязат в сила от 01.01.2017 г. - Хармонизирана система 2017.

Допълнителни изменения към ХС, версия 2017 са приети и с Препоръка на Съвета за митническо сътрудничество от 11 юни 2015: Хармонизирана система 2017 - допълнителни изменения.