Комбинирана номенклатура на ЕС

Комбинирана номенклатура (КН) на ЕС. Обяснителни бележки към КН (ОБКН).

JВ Европейския съюз се използва стоковата номенклатура на Съюза, а именно Комбинираната номенклатура на ЕС, отговаряща едновременно на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия на Съюза и на други политики на Съюза относно вноса и износа на стоки.

КН представлява приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, който може да бъде консултиран ТУК.

КН се базира на номенклатурата на Хармонизираната система и я допълва със свои подраздели (8 значен код), наричани подпозиции на КН.

КН се актуализира ежегодно с регламент за изпълнение на Комисията и се публикува до 31 октомври на предходната година в Официален вестник (ОВ) на ЕС, серия L „Законодателство".

В съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87, Комисията приема Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура (ОБКН) след разглеждането им от секция „Тарифна и статистическа номенклатура" на Комитета по Митнически кодекс. Обяснителните бележки към КН съществено допринасят за тълкуването на обхвата на различните позиции, без обаче да имат задължителна правна сила. Те се публикуват в серия С „Информация и известия" на ОВ на ЕС. 

Последната консолидирана версия на ОБКН е публикувана в ОВ, серия С, бр. 76 от 2015 г. и може да бъде консултирана ТУК.