Обвързваща Тарифна Информация (ОТИ)

Обща Информация

Моля, преди попълване на Вашето заявление за издаване на решение ОТИ, прочетете внимателно следната информация:

 1. От 01.05.2016 г. се прилага новото митническо законодателство на Европейския съюз - Регламент (EС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (МКС) (ОВ L 269, 10.10.2013 г.), Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията  от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (EС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията  от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (EС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).
 2. ОТИ се издава въз основа разпоредбите на чл.чл. 33-37 от Регламент (EС) № 952/2013 (МКС), чл.чл. 19-20 и чл. 252 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и чл.чл. 16-17 и чл.чл. 20-23 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
 3. Преходни разпоредби във връзка с ОТИ са включени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17.12.2015 г. за допълнение на Регламент (EС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (ПДА) (ОВ L 69, 15.03.2016 г.).

Копия от тези регламенти могат да бъдат получени чрез Офиса за официални публикации на ЕС (Office for Official Publications of the ЕС, 2, rue Mercier, L-2985 LUXEMBOURG), или чрез бюрата за продажба на Официалния вестник на Европейския съюз в държавите членки. Тези документи могат да бъдат консултирани и на интернет страницата на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" (DG TAXUD) на Европейската комисия и на интернет страницата за достъп до правото на Европейския съюз (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html) .

 1. От 01.05.2016 г. Заявител и Титуляр на ОТИ са едно и също лице.
 2. От 01.05.2016 г. Заявителят/Титулярят на ОТИ следва да има валиден EORI номер.
 3. ОТИ, издадени след 01.05.2016 г. са валидни за срок от 3 години.
 4. ОТИ, които вече са в сила към 1 май 2016 г., остават валидни за срока, посочен в тези решения.
 5. ОТИ, които вече са в сила към 1 май 2016 г., считано от тази дата са обвързващи както за митническите органи, така и за титуляря на решението (чл. 252 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446).
 6. Когато се изпълняват митнически формалности по отношение на стоки, обхванати от решение ОТИ, това се посочва в кл. 44 на митническата декларация (код на документа С626), като се вписва референтният номер на решението ОТИ.
 7. Заявление за издаване на ОТИ се подава по отношение на стоки, обект на реално предвиждани вносни или износни операции.
 8. ОТИ не може да се използва за стоки, по отношение на които митническите формалности при внос или износ са вече приключили или са в процес на реализиране.
 9. За всеки продукт се подава отделно заявление за ОТИ.
 10. ОТИ може да се използва само от титуляря или от негов представител, действащ за негова сметка.
 11. Информацията, посочена в клетки 1 и 10 от формуляра на заявлението се счита за поверителна и се третира като служебна тайна.
 12. ОТИ се предоставя безплатно. Същевременно разходите, извършени от митническата администрация, във връзка с издаването на ОТИ, за извършването на анализи и специализирани експертизи на стоките, както и връщането им на молителя, се заплащат.
 13. При поискване от страна на митническите органи е необходимо да бъде предоставен превод на приложените към заявлението документи на български език.
 14. В случай, че заявлението съдържа неточна или непълна информация, ОТИ, издадена на основата на тази информация може да бъде анулирана.
 15. Предвидени са нови правомощия на Европейската комисия в съответствие с чл. 34, параграф 10 и чл. 34, параграф 11 от Регламент (EС) № 952/2013. ЕК може да спира вземането на решения ОТИ по отношение на стоки, за които не е гарантирано правилно и еднакво тарифно класиране в ЕС, и може да приема решения, с които изисква от държавите членки да отменят определени ОТИ за да се осигури правилно и еднакво тарифно класиране.
 16. От 01.10.2017 г., за подаване на заявление за издаване на ОТИ се използва формуляра по приложение 4 на ПДА. Подробни указания за попълване на заявлението за издаване на ОТИ са дадени по-долу.
 17. От 1.10.2019 г., посредством единния интерфейс на ЕС за икономическите оператори (EU harmonized trader interface) и във връзка с разпоредбите на чл. 6 от Регламент (EС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета и чл. 21, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, ще бъде осигурена възможност на ниво ЕС за електронен обмен на информация относно заявленията и решенията, отнасящи се до ОТИ.
 18. Към момента, заявление за ОТИ може да подадете на хартиен носител или електронно през е-портала на Агенция „Митници" на адрес: https://ecustoms.bg/eportal/.
 19. Допълнителна информация във връзка с ОТИ може да бъде получена в Централно митническо управление - дирекция "Митническа дейност и методология", отдел „Елементи за облагане", сектор „Тарифно класиране и ТАРИК" (тел. 02/9859 4143, 02/9859 4519, 02/9859 4450). Списък на митническите органи, оправомощени от държавите членки да получават заявления и да издават обвързваща тарифна информация се публикува в Официален вестник на ЕС (серия С, бр. 261 от 8 август 2015 г.).