Европейски митнически каталог на химичните субстанции

Европейски митнически каталог на химичните субстанции (ECICS - European Customs Inventory of Chemical Substances). Обща информация.

Приложението ECICS  (European Customs Inventory of Chemical Substances/ Европейски митнически каталог на химичните субстанции) представлява база данни, разработена и поддържана от Европейската комисия. 

ECICS съдържа данни за идентифицирането на дадена химична субстанция по различни критерии. Приложението съдържа информация и относно класирането на дадено химично вещество в Комбинираната номенклатура (КН) на Европейския съюз. 

ECICS позволява извършване на справки и консултации по различни критерии: CAS номер, CUS номер, КН код, EC номер, UN номер, Наименование (вкл. синоними), InChI  и предвид номера на списъка, с който е добавено дадено химично съединение в приложението ECICS. Възможно е търсенето в ECICS да бъде само по един от изброените критерии или да бъде комбинация от два или повече параметри. 

Приложението ECICS може да бъде достъпено ТУК.

Кратка информация относно полетата за търсене в ECICS:

CAS номер

CAS номерът представлява Запазена марка на Американското химично общество. 

Използването на тази клетка става чрез въвеждането на от 5 до 10 знака в съответното поле, които се асоциират с химичната субстанция. Форматът за изписване е [ZZZZZ]99-99-9. Търсенето и визуализирането на CAS номерата става във формат, разделящ цифрите с „-", като се пропускат водещите нули.

Важно!  При извършване на справка, може да се използват символите  „_" или „%", които позволяват разширено търсене.

Голяма част от записите в ECICS  са асоциирани с CAS номера.

CUS номер

CUS номерът представлява номер за статистически и митнически цели в рамките на митническия съюз.

Всеки запис в ECICS се индентифицира със свой CUS номер. Той предствалява вътрешен номер, свързан с въвеждането на  ECICS от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз" на ЕК. CUS номерът е 8 значен номер, като форматът на изписване е 9999999-9. Търсенето и визуализирането на CUS номерата става във формат, разделящ цифрите с „-", като се пропускат водещите нули.  При извършване на справка, може да се използват символите  „_" или „%", които позволяват разширено търсене.

КН код (код по Комбинираната номенклатура)

Това поле съдържа класирането на продукта в рамките на Комбинираната номенклатура. Въвеждат се до 8 знака, в следния формат 9999 99 99 (първите два знака, показват главата, към която принадлежи химичната субстанция в КН; следващите два знака показват до ниво позиция на КН, а следващите две двойки по два знака показват до ниво подпозиция и код по КН). 

Кодът по КН се визуализира за всеки запис в ECICS. В някои случаи, когато класирането не е напълно определено или при други обстоятелства, записите в ECICS може да съдържат класиране до 6, 4 или дори 2 знака. Търсенето по КН код става без разстояние при изписването между отделните цифри. При извършване на справка, може да се използват символите  „_" или „%", които позволяват разширено търсене.

Визуализацията на КН кодовете става на отделни страници, които препращат към съответните кодове в приложението TARIС, което от своя страна съдържа информация за приложените мита. 

EC номер

ЕС номерът се свързва с химична субстанция и е определен от Европейското бюро за химически вещества на ГД „Съвместен изследователски център". Форматът на изписване е 999-999-9.

UN номер

UN номерът се свързва с химична субстанция и е определен от Подкомитета от експерти от Обединените нации за транспортиране на опасни стоки. Номерът представлява 4 цифрен знак.

Наименование

Това поле съдържа наименованието на химичната субстанция, основно давано от международни организации (в.ч. Международни непатентни наименования (INN) към Световната здравна организация; общи наименования на пестициди от Международната организация за стандартизация (ISO) и др.) или създадено съгласно правилата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC). При извършване на справка, може да се използват символите  „_" или „%", които позволяват разширено търсене.

Всяко наименование, което се визуализира в списъка с резултати в ECICS препраща към детайлна информация за продукта.  

InChI

Показателят InChI представлява специален алгоритъм, който идентифицира еднозначно химичната субстанция.

Как да използваме ECICS:

Резултатът от търсенето в ECICS  съдържа следните данни: КН код, CAS номер,  CUS номер,  EC номер,  UN номер, InChI, продуктов тип и наименование на полетата. Визуализират се единствено редовете, които отговарят на посочени критерии. В случай, че не са посочени специалните символи, позволяващи разширено търсене, резултатите отговарят единствено на зададените критерии.  

Търсенето по наименование, може да бъде, както за основното наименование, така и за синоними на химичната субстанция. Възможно е да се извършва справка и по наименование на друг език.

Въвеждат се 3 или повече знака, в което и да е поле.

Примери:

CAS RN = 125% : визуализират се всички редове, в които CAS номера започва с 125
CAS RN = 4779-30-0 : визуализират се редовете, които изцяло отговарят на CAS номера 4779-30-0 
CAS RN = 125-3%: визуализират се всички редове, в които CAS номера започва 125-3 
CUS = 0025% : визуализират се всички редове, в които CUS номера започва с  0025 
CN code = 2841% : визуализират се всички редове, в които КН кода започва с 2841 
Name = %бутил%пиридин% :  визуализират се всички редове, съдържащи бутил и пиридин в този ред.