По споразумения за свободна търговия на ЕС

 

Прекратяване действието на Регламент № 1207/2001 на Съвета от 01 май 2016 г.

Следва да се уточни, че Регламент № 1207/2001 на Съвета, относно процедурите за улесняване издаването или съставянето в Общността на доказателства за произход и издаването на някои разрешения за одобрени износители при условията на преференциалната търговия между Европейската общност и някои държави, ще престане да се прилага от 01 май 2016 г.

Предвид същественото значение на разпоредбите, включени в него, те, със съответните допълнения и изменения са обхванати от:

членове 61-67 към Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза; Приложения 22-02; 22-15; 2216; 2217; 2218 и

членове 38-39 към Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза; Приложение 22-02.