Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V.1

Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V.1

Съгласно разпоредбите на Глава 2 „Стойност на стоките за митнически цели", чл. 6 „Декларация за данните, свързани с митническата стойност" от Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 до датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническата декларация за допускане за свободно обращение трябва да включва данни, свързани с митническата стойност. 
Митническите органи имат право да разрешат за представяне на тези данни, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни. 

Когато тези данни, се представят чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, това се извършва чрез формуляра, поместен в приложение 8 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията. 

Митническите органи имат право да отменят задължението за представяне на данните, когато митническата стойност на въпросните стоки не може да се определи съгласно разпоредбите на чл. 70 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза. 

С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното определяне на митническата стойност, митническите органи отменят задължението за представяне на данните, в следните случаи: 

  • когато митническата стойност на внесените стоки в дадена пратка не надвишава 20 000 EUR, при условие че пратката не представлява част от разделени пратки или многократни пратки от един и същ изпращач до един и същ получател; 
  • когато сделката, на която се основава допускането на стоките за свободно обращение, е с нетърговски характер; 
  • когато подаването на въпросните данни не е необходимо за прилагането на Общата митническа тарифа; 
  • когато предвидените в Общата митническа тарифа мита не са дължими. 

При редовно доставяне на стоки от един и същ продавач за един и същ купувач при едни и същи търговски условия, митническите органи имат право да отменят действащото изискване за представяне на данните. 

 

 Насоки за прилагане на разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза относно договорната стойност на стоките и авторските и лицензионните възнаграждения (на английски език)