Митнически освобождавания

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 504/2013 на Комисията от 31 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 по отношение на предаването на информация за целите на митническото освобождаване

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66-73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 197/2013 на Комисията от 7 март 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Методически указания:

1. Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава в Европейския съюз


2. Употребявано домакинско имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали временно в трета страна в продължение най-малко на 6 последователни месеца поради упражняване на професионална дейност

3. Имущество, внасяно във връзка с встъпване в брак


4. Лично имущество, придобито по наследство


5. Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване

 

6. Пратки с незначителна стойност


7. Пратки, изпращани от едно частно лице до друго


8. Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяно във връзка с преместване на дейността от трета държава в Европейския съюз


9. Продукти, получени от дейността на селскостопански производители от Европейския съюз в имоти, разположени в трета държава

 

10. Семена, торове и продукти за обработка на почвата и растенията, внасяни от селскостопански производители от трета държава за използване в имоти, граничещи с тази държава


11. Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници


12. Материали с образователен, научен или културен характер; научни инструменти и апарати


13. Лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания

14. Терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи

 

15. Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение

16. Референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти

17. Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

18. Артикули, предназначени за благотворителни или филантропични организации

19. Артикули, предназначени за слепи лица и за други лица с увреждания

 

20. Стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

21. Почетни отличия или награди

22. Подаръци, получени в рамките на международните отношения

23. Предмети, предназначени за употреба от монарси и държавни глави

24. Образци на стоки с незначителна стойност

25. Печатни рекламни материали и предмети с рекламен характер

 

26. Продукти за употребяване или консумиране по време на търговски панаири или подобни прояви

 

27. Стоки, внасяни с цел изпитване, анализиране или проучване

28. Пратки, изпращани на организации за защита на авторските права или за защита правата на индустриална и търговска собственост


29. Туристически рекламни материали


30. Разни документи и предмети


31. Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превозването им

32. Сламена постеля, фуражи и храни за животни по време на превозването им

33. Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни превозни средства и специални контейнери

34. Материали, предназначени за строеж, поддръжка или украса на възпоменателни надгробни паметници или гробища за жертви от войната

35. Ковчези, погребални урни и артикули за украса при погребални церемонии