Митнически освобождавания

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 504/2013 на Комисията от 31 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 по отношение на предаването на информация за целите на митническото освобождаване

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66-73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 197/2013 на Комисията от 7 март 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания