Митническа стойност

Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V.1

Съгласно разпоредбите на Глава 2 „Стойност на стоките за митнически цели", чл. 6 „Декларация за данните, свързани с митническата стойност" от Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 до датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническата декларация за допускане за свободно обращение трябва да включва данни, свързани с митническата стойност. 
Митническите органи имат право да разрешат за представяне на тези данни, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни. 

Когато тези данни, се представят чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, това се извършва чрез формуляра, поместен в приложение 8 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията. 

Митническите органи имат право да отменят задължението за представяне на данните, когато митническата стойност на въпросните стоки не може да се определи съгласно разпоредбите на чл. 70 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза. 

С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното определяне на митническата стойност, митническите органи отменят задължението за представяне на данните, в следните случаи: 

  • когато митническата стойност на внесените стоки в дадена пратка не надвишава 20 000 EUR, при условие че пратката не представлява част от разделени пратки или многократни пратки от един и същ изпращач до един и същ получател; 
  • когато сделката, на която се основава допускането на стоките за свободно обращение, е с нетърговски характер; 
  • когато подаването на въпросните данни не е необходимо за прилагането на Общата митническа тарифа; 
  • когато предвидените в Общата митническа тарифа мита не са дължими. 

При редовно доставяне на стоки от един и същ продавач за един и същ купувач при едни и същи търговски условия, митническите органи имат право да отменят действащото изискване за представяне на данните.

 

Сборник с текстове по митническа стойност на Комитета по митническия кодекс

Сборникът на правните норми и текстовете, свързани с приложението на Споразумението за митническа стойност (ГАТТ) в рамките на Общността, бяха публикувани в обобщена форма през 1997 г. Настоящият документ представлява актуализирана версия на Сборника на текстовете за митническата стойност, отнасяща се до инструментите, приети от Комитета по митническия кодекс - Отдел Митническа стойност) - и обобщение на съответни съдебни дела на съда на Европейските общности. За пълнота е добавен раздел с отпратки към инструментите, приети от Техническия комитет по митническа стойност на Световната митническа организация. В неговата версия от 10.10.2005 г., под № 9 и 10, са добавени два нови коментара.
Настоящият Сборник е изготвен най-вече за администрациите на страните- членки, но е достъпен и за всички заинтересовани страни. Достъпен е на официалните езици на Общността на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/european/index_en.htm
Инструментите (коментари, заключения и други мерки, съдържащи се в настоящия сборник), са резултат от обсъждането в Комитета на определени разпоредби или специфични практически случаи, възникнали във връзка с член 249 на Митническия кодекс. При разглеждането на Коментарите е представен подхода как да се прилагат конкретните разпоредби. Заключенията включват резултатите от изследване на конкретни практически случаи. Коментарите и Заключенията не са приети като правни инструменти. Независимо от това, те отразяват мнението на Комитета по Митническия кодекс (Отдел Митническа стойност) и поддържат уеднаквено тълкуване и приложение на съответните законови разпоредби на Европейските общности. Все пак, по отношение на конкретни решения за отделни случаи, се препоръчва икономическите оператори да се консултират с националните митнически администрации.
Трябва да се подчертае, че автентичните текстове на регламентите и директивите на Европейските общности, са публикуваните в официалния вестник на Европейските общности. По отношение на решенията на Съда на Европейските общности, автентични са текстовете, публикувани в Сборника с правни текстове на Съда на
Европейските общности.

Сборник с текстове по митническа стойност на КОМИТЕТА ПО МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС/ Отдел - Митническа стойност 

 Още за митническата стойност в  Полезна информация » Информация за бизнеса » Митническа стойност