Информация за получатели на пощенски и куриерски пратки

Митническото законодателство на Съюза не ограничава правото на получателите на пощенски или куриерски пратки сами да декларират стоките, вложени в пратки, за допускане за свободно обращение и крайна употреба, като следва да се отчита, че не е предвидена възможност за подаване на данните за митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на хартиен носител, върху който се полага ръкописен подпис.

Получателите на пощенски и куриерски пратки могат да изберат сами  да декларират за допускане за свободно обращение и крайна употреба стоките, вложени в пратки, или да бъдат представлявани пред митническите органи от митнически представител по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС). В случаите, когато получателят на пощенска или куриерска пратка се представлява сам пред митническите органи, допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоките вложени в пратките се извършва със стандартна митническа декларация, данните за която се подават по електронен път, в съответствие с чл. 6 от МКС  и чл. 66, параграф 2 от Закона за митниците.

За да подадат сами данните за стандартна митническа декларация по електронен път, получателите на пратки, независимо дали са физически лица или икономически оператори е необходимо да имат EORI регистрация (за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи), електронен подпис и регистрация за подаване на данни по електронен път.

Преди да се пристъпи към тази регистрация, задължително условие е наличието на валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Пълно описание на стъпките за регистрация за подаване на данните по електронен път на митнически и/или акцизни документи, може да се намери на електронната страница на Агенция „Митници", раздел „Електронни митници", част „Информационни системи", Актуални документи/Документи регистрация/Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.)/Указания за регистрация в Системата за управление на идентификацията и достъпа  до информационните системи на Агенция ,,Митници" (BCA IAM), Ръководство за външни потребители и Инструкция за подписване на заявление за регистрация. В Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. е предвиден  преходен период от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г., в който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници".

Физическите лица и икономическите оператори, които имат регистрация в BCA IAM могат да подадат данните за стандартната митническа декларация чрез директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници" и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система" (приложимо предимно за икономически оператори) или чрез въвеждане на изискваната информация чрез уеб интерфейса на е-портала на Агенция „Митници". Използването на  уеб интерфейса на е-портал е приложимо предимно за физически лица, както и за икономическите оператори, които не разполагат с предварително изградена връзка от тип „система-система".

Когато получател на пратката е физическо лице и митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба  за стоките, вложени в пратката предназначена за него, са подава от  косвен или пряк  митнически представител, не е необходимо представляваните физически лица (получателите) да бъдат регистрирани по реда на заповед ЗАМ-1203/32-254379/ 13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" и да притежават квалифициран електронен подпис.

Обикновено в случаите на митническо представителство се събира такса за предоставената услуга.