Съобщение от Митница Свищов за Провеждане на търг с тайно наддаване за преработка на акцизни стуки - алкохолна суровина - №2/2017 г. Първа процедура.

Съобщение

 

Заповеди за обявавена на спечелилия търг за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на Митница Столична и на част от имот в сградата на МБ София Запад.


Публичен призив до г-н ТОНЧО БОЙКОВ ТОНЕВ по реда на чл.249, пар.2 от Регламент 2447/2015 във връзка с Регламент №952/2013 г.

 

Съобщение от Митница Свищов за провеждане на търг за възлагане на алкохолна суровина
Съобщение
Митница Столична открива процедура за търг с тайно наддаване за възлагане за преработка на отнети в полза на държавата акцизни стоки, НЕДЕНАТУРИРАН ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ - 33 850/тридесет и три хиляди осемстотин и петдесет/ литра, 94,6 % vol, при температура 20 С, измерени в митническата лаборатория на Агенция „Митници", отнети в полза на държавата по АНП № 1230/2013 г.
Съобщение от Митница Свищов за провеждане на търг с тайно наддаване за възлагане преработна на акцизни стоки - алкохолна суровина
  Обявление от Митница Столична за търг с тайно наддаване за възлагане  преработката на акцизни стоки.

ПОКАНА
за предоставяне на индикативни ценови оферти
„Дейности за информация и публичност" по проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните"

 Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Митница Аерогара София

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в административната сграда на Митница Аерогара София


ПОКАНА
за предоставяне на индикативни ценови оферти
за „Дейности за информация и публичност" по проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)"Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Варна

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Варна
Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в Национален учебен център на Агенция "Митници"

 

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Централно митническо управление на Агенция "Митници"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ В МИТНИЦА СВИЩОВ - ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

СЪОБЩЕНИЕ за участие в търг за отдаване под наем на обект в административната сграда на Национален учебен център на Агенция „Митници".

Митница Пловдив обявява търг за алкохол и алкохолни продукти - трети етап

Митница Свищов обявява търг №1/2017 г. с тайно наддаване за продажба с цел преработка на акцизни стоки - горива

 МИТНИЦА СТОЛИЧНА обявява търг с тайно наддаване за продажба с цел преработка на онети в полза на държавата акцизни стоки - неденатуриран етилов алкохол, публикувано на 07.10.2016


Митница Пловдив обявява търг с тайно наддаване за алкохол и алкохолни продукти - втори етап

Митница Пловдив обявява търг с тайно наддаване за алкохол и алкохолни продукти първи етап

Митница Лом обявява трети ТЪРГ с тайно наддаване за продажба с цел преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки - алкохол и алкохолни напитки.

МИТНИЦА СТОЛИЧНА обявява трета процедура за ТЪРГ с тайно наддаване за възлагане за преработка на акцизни стоки и енергийни продукти, отнети в полза на държавата.


Заповед на директора на Агенция "Митници" за обявяване на спечелил участник в търг за отдаване под наем на част от имот, намиращ се на територията на Митница Югозападна

МИТНИЦА ЛОМ обявява втори ТЪРГ с тайно наддаване за възлагане за преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки - алкохол и алкохолни напитки.

МИТНИЦА СТОЛИЧНА обявява втора процедура за ТЪРГ за възлагане за преработка на акцизни стоки и енергийни продукти, отнети в полза на държавата.


МИТНИЦА ЛОМ обябява ТЪРГ с тайно наддаване за възлагане за преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки - алкохол и алкохолни напитки.   

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост на територията на Митница Югозападна

Митница Столична обявява търг №1/2016 г. с тайно наддаване за възлагане за преработка на акцизни стоки и енергийни продукти, отнети в полза на държавата.


З А П О В Е Д за ОБЯВЯВАНЕ на търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Столична

З А П О В Е Д за прекратяване на процедурата по провеждане на търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Столична

Заповед на директора на Агенция „Митници" за обявяване на спечелилия участник в търг за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на МП Калотина

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект на територията на Митница Столична, МП Калотина, МБ София Запад, МБ Перник

Митница Свиленград организира търг №2/2015г./трета процедура/ с тайно наддаване по реда на Н-ба №7/2010г.-публична продажба на отнети в полза на държавата акцизни стоки-енергийни продукти чрез възлагане за преработка

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект на територията на Митница Столична

Заповеди на директора на Агенция "Митници" за обяваване на спечелилите търг за отдаване под наем на част от помещение в сградата на Митница Столична и на част от МБ София-запад

Митница Свиленград организира търг№2/2015г.-втора процедура с тайно наддаване по реда на Н-ба№7/2010г.-публична продажба на отнети в полза на държавата акцизни стоки-енергийни продукти чрез възлагане за преработка

Митница Свиленград организира търг №1/2015г- трета процедура с тайно наддаване по реда на Наредба №7/2010г.- публична продажба на отнети в полза на държавата акцизни стоки-енергийни продукти чрез възлагане за преработка.

Митница Свиленград организира търг №2/2015г. -първа процедура с тайно наддаване по реда на Наредба№7/2010г.-публична продажба на отнети в полза на държавата акцизни стоки-енергийни продукти чрез възлагане за преработка.

Обявя за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Столична

Митница Свиленград обявява публична продажба на акцизни стоки чрез възлагане за преработка на търг с тайно наддаване 

Митница Свиленград организира търг №1/2015г. с тайно наддаване по реда на Наредба №7/2010г.-публична продажба на отнети в полза на държавата акцизни стоки-енргийни продукти чрез възлагане за преработка.

Митница Свиленград организира втори търг с тайно наддаване по реда на Наредба№7/2010г.-публична продажба на отнети в полза на държавата акцизни стоки-енергийни продукти чрез възлагане за преработка  

 

МИТНИЦА ЛОМ обявява ТРЕТИ търг за продажба на отнети и изоставени в полза на държавата 20 500 кг замразени пилешки бутчета, които се съхраняват в склад на хладилна база на БАБХ на МП Брегово.

 

Заповед за отдаване под наем на помещение в сградата на Митница Аерогара София 

 

МИТНИЦА ЛОМ обявява ВТОРИ търг за продажба на отнети и изоставени в полза на държавата 20 500 кг замразени пилешки бутчета, които се съхраняват в склад на хладилна база на БАБХ на МП Брегово.

 

МИТНИЦА ЛОМ обявява търг за продажба на отнети и изоставени в полза на държавата 20 500 кг замразени пилешки бутчета, които се съхраняват в склад на хладилна база на БАБХ на МП Брегово.

 

Търг дизелово гориво №2/2015 на Митница Свищов


 

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Митница Аерогара София

 

Търг дизелово гориво №1/2015 на Митница Свищов 

Търг алкохол Митница Свищов трета процедура


 

Търг алкохол №2/2014 на Митница Свищов втора процедура 


 

 

Търг алкохол №2/2014 на Митница Свищов 

 Обява за търг за отдаване под наем на обект в сградата на Митница Аерогара София

Митница Пловдив - алкохолни продукти - трети етап

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект на територията на Митница Видин

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект на територията на Митница Видин

Митница Пловдив - енергийни продукти - трети етап

 Митница Пловдив - търг енергийни продукти - втори етап

Митница Пловдив - Търг алкохолни продукти - етап втори

Митница Пловдив - Търг енергийни продукти - етапвтори

Заповед № 919

Заповед № 920 от 25.09.2014 г. 

Заповед № 921 от 25.09.2014 г.

Заповед № 914 от 25.09.2014 г.

Заповед № 915 от 25.09.2014 г.

Заповед № 916 от 25.09.2014 г. 

Обява за за участие в търг за отдаване под наем на момещение в сградата на Митница Аерогара София

Обява за участие в търг за отдаване под наем на помещение в сградата на Митница Аерогара София

Търг алкохол №1/2014г. на Митница Свищов - трета процедура

3-търг МПС митница Аерогара София

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в административната сграда на Митница Видин

Търг алкохол №1/2014г. на Митница Свищов - втора процедура

Обява за участие в нърг за отдаване под наем на обекти в административната сграда на Митница Пловдив

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Русе

Търг за енергийни продукти №3 на Митница Пловдив - първа процедура

Търг за алкохолни продукти №4 на Митница Пловдив - първа процедура

Търг алкохол №1/2014г. на Митница Свищов - първа процедура

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в административната сграда на Митница Аерогара София


МИТНИЦА ВИДИН - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ  No1/2014(ТРЕТА ПРОЦЕДУРА) С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЪРГ No2/2014 (ТРЕТА ПРОЦЕДУРА) С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ "ТЕЖКО МАСЛО" - "ГАЗЬОЛ"  МИТНИЦА ВИДИН - СПИСЪК КЪМ ТЪРГ No1/2014 Г. - АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

МИТНИЦА ВИДИН - СПИСЪК КЪМ ТЪРГ No2/2014 Г. - ПРЕРАБОТКА НА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ

 Съобщение: Митница Югозападна обявява четвърти търг с явно наддаване за продажба на употребявани леки и товарни автомобили и автобуси

Митница Столична - Откриване на втора процедура за търг с тайно наддаване за възлагане за преработка на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, алкохол и алкохолни напитки.

МИТНИЦА ВИДИН - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1/2014(ВТОРА ПРОЦЕДУРА) С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЪРГ №2/2014 Г.(ВТОРА ПРОЦЕДУРА) С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ "ТЕЖКО МАСЛО" - "ГАЗЬОЛ"

МИТНИЦА ВИДИН - СПИСЪК КЪМ ТЪРГ №1/2014 Г. - АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

МИТНИЦА ВИДИН - СПИСЪК КЪМ ТЪРГ №2/2014 Г. - ПРЕРАБОТКА НА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ "ТЕЖКО МАСЛО" - "ГАЗЬОЛ"

Заповед № 358 от 30.04.2014 г- на директора на Агенция "Митници" за определяне на спечелилото търга лице за отдаване под наем на обект в Националния учебен център

МИТНИЦА ВИДИН - О Б Я В А за търг с тайно наддаване за преработка на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, енергийни продукти.

Търг № 1/2014 - алкохол и алкохолни напитки

Търг № 2/2014 - енергийни продукти

О Б Я В А за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Националния учебен център на Агенция „Митници"

търг 1 мпс митница аерогара софия

Търг алкохол №3/2013-2014г. на Митница Свищов - трета процедура

Търг алкохол №3/2013-2014г. на Митница Свищов - втора процедура 

ЗАПОВЕД № ЗАМ - 1036 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Търг №3/2013 за алкохол Митница Свищов

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Митница Свиленград

Търг №1 - енергийни продукти - 4 етап

Заповед № ЗАМ - 416 от 15.05.2013 г. на директора на Агенция "Митници" за определяне на "Макс Телеком" ООД за спечелило търга за отдаване под наем на площ от 15 кв..м на покрива на тяло „А" в административната сграда на Централно митническо управление за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване

МИТНИЦА ЛОМ - СПИСЪК НА СТОКИ КЪМ ТЪРГ №3/2013 Г. С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ - ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

О Б Я В А за възлагане за преработка чрез търг с тайно наддаване на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки - Митница Югозападна - оглед 29.04.2013 г. - 10.05.2013 г.

МИТНИЦА ЛОМ - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №2/2013 Г. С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ - ВТОРА ПРОЦЕДУРА

МИТНИЦА ЛОМ - СПИСЪК НА СТОКИ КЪМ ТЪРГ №2/2013 Г. С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ - ВТОРА ПРОЦЕДУРА 

Обява за участие м търг за отдаване под наем на обиект в сградата на Националния учебен центэр на Агенция "Митници" 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1/2013 С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА МИТНИЦА ЛОМ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ 

ТЪРГ №1/2013 - ПЪРВА ПРОЦЕДУРА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА МИТНИЦА ЛОМ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ 

О Б Я В А за възлагане за преработка чрез търг с тайно наддаване на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки - Митница Югозападна - оглед 07.01.2013 г. - 09.01.2013 г.

О Б Я В А за възлагане за преработка чрез търг с тайно наддаване на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки - Митница Югозападна

МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД ОБЯБЯВА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ НА ПАПАГАЛИ ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

Търг №2 с тайно наддаване на Митница Пловдив за преработка на алкохолни продукти

Публична покана и указания за участие за възлагане на поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност" по проект „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство" по Oперативна програма „Административен капацитет".Публичната покана е публикувана под № 9005505 в Регистъра на АОП.

ТЪРГ № 3/2012 - СВИЛЕНГРАД с тайно наддаване за преработка на енергийни продукти

Търг №2/2012 на Митница Свищов за преработка на алкохолни продукти

Търг № 2 с тайно наддаване на Митница Пловдив за преработка на алкохолни продукти

Търг №1 с тайно наддаване на Митница Пловдив за преработка на горива

Търг № 2 с тайно наддаване на Митница Пловдив за преработка на алкохол

Търг № 1 с тайно наддаване на Митница Пловдив за преработка на горива

Публична покана и указания за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност" по Договор № А11-31-20/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство". Публичната покана е публикувана под № 9002418 в Регистъра за публични покани към АОП.

Митница Пловдив обявява търг № 1 от 2012 г. с тайно наддаване чрез възлагане за преработка на отнети в полза на държавата енергийни продукти по реда на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. на МФ

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система за Агенция „Митници" (БАЦИС) и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата" за НАП", на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще бъде извършено на 19.05.2012 г. от 11.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47, 10 етаж - заседателна зала.

Публична покана и указания за участие за обществена поръчка с предмет: "Дейности по информация и публичност" по Договор №А11-31-11/17.02.2012 г. по проект "Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз" по Оперативна програма "Административен капацитет". Публичната покана е под № 9001682 в Регистъра за публичини покани към АОП.

Публична покана и указания за участие за обществена поръчка с предмет: "Дейности по информация и публичност" по Договор №А11-31-11/17.02.2012 г. по проект "Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз" по Оперативна програма "Административен капацитет". Публичната покана е под № 9001175 в Регистъра за публичини покани към АОП.

Публична покана и указания за избор на външен консултант- физическо лица, което да осъщести координация и да осигури съвместимост между разработките на техническите спецификации за обществена поръчка по Договор №А11-31-20/17.02.2012 г. по Оперативна програма "Административен капацитет". Публичната покана е под № 90000685 в Регистъра за публични покани към АОП.

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка "Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система за Агенция " Митници" БАЦИС и изграждане на информационна система "Контрол на горивата" за НАП -30.03.2012 г.

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка "Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система за Агенция " Митници" БАЦИС и изграждане на информационна система "Контрол на горивата" за НАП -27.03.2012 г.

 

Публична покана и указания за избор на външни консултанти - физически лица, които да изготвят спецификация за обществена поръчка по Договор №А11-31-20/17.02.2012 г. по Оперативна програма "Административен капацитет". Публичната покана е под № 90000456 в Регистъра за публични покани към АОП.

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка "Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система за Агенция " Митници" БАЦИС и изграждане на информационна система "Контрол на горивата" за НАП

Разяснения на въпроси, възникнали във връзка с обществена поръчка "Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система за Агенция " Митници" БАЦИС и изграждане на информационна система "Контрол на горивата" за НАП

 

Публична покана с предмет: Сертифициране за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на технически задания по дейност 2 „Усъвършенстване, интегриране и разширяване на услугите, предлагани от е-портала на Агенция „Митници" и дейност 3 „Изграждане на Автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност (АИДА)" по Договор № А11-31-11/17.02.2012 г. „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз" , бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-06.

Обществени поръчки по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-06

Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз" А11-31-11/04.04.2011 г.

Проект „Подобряване на административното обслужване от митническата администрация, чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство" А11-31-20/04.04.2011 г.

Предварително обявление за провеждане на обществени поръчки по проект:

„Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство", подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-06. Основната цел на проекта е подобряване на административното обслужване като част от въвеждането на електронното управление и предоставяне на електронни услуги от Агенция "Митници. Договор № А11-31-20/17.02.2012 г

1. Покана за предоставяне на индикативни ценови предложения за формиране на часовата ставка за определяне размера на възнаграждението на външните консултанти - физически лица.

2. Публична покана и указания за избор на външни консултанти - физически лица, които да изготвят спецификация за обществени поръчки по Договор №А11-31-20/17.02.2012 г. по Оперативна програма "Административен капацитет". Публичната покана е под № 90000146 в Регистъра за публични покани към АОП.

ОБЕДИНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" И НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

20 Февруари 2012

„Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция „Митници" и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата" за НАП"

Публикация в АОП

Публикация в ОВ на ЕС

Публикация в ДВ

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания в чужбина на служители на Агенция "Митници"". Срок за подаване на оферти:15.03.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1-3/2012г. ЗА АКЦИЗНИ СТОКИ НА МИТНИЦА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ - МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД - 26.01.2012Г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ - МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1-2/2012г. НА МИТНИЦА СВИЩОВ

Във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лицензи за Агенция "Митници"" уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 17.01.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централно митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47, 10 -ти етаж, заседателна зала.

Отговор на въпрос във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка на лицензи за Агенция "Митници".

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобили за нуждите на мобилния митнически контрол на Агенция "Митници"", на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 05.12.2011 г. от 9:00 часа в сградата на Централно митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №47, 10 - ти етаж, заседателна зала.

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лизензи за Агенция "Митници"" с две обособени позиции. Срок за подаване на оферти: 27.12.2011 г.

Във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:" Доокомплектовка на комуникационната инфраструктура на Агенция "Митници"" уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 30.11.2011 г. от 13:00 часа в сградата на Централното митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 47,стая 806, осми етаж.

З А П О В Е Д № ЗАМ-657 от 28.11.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ ЗА ГОРИВА НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Документация за участие в открит конкурс по реда на НВМОП с предмет "Доокомплектовка на комуникационната инфраструктура на Агенция "Митници".

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет " Доставка на автомобили за нуждите на мобилния митнически контрол на Агенция "Митници".

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в Национален учебен център

Във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хардуерни компоненти за надстройка (upgrate) на сървърите в Агенция "Митници"", на основание чл. 38 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 11.10.2011 г. от 16:00 часа в сградата на Централното митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №47, 11 -ти етаж - стая 1107.

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка и въвеждане в експлоатация на мобилни рентгенови системи за инспекция на товари и моторни превозни средства", на основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 04.10.2011 г. от 15:00 часа в сградата на Централното митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №47, 10-ти етаж - заседателна зала.

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка с предмет :"Доставка на допълнителни сървъри за нуждите на Агенция "Митници".

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ ЗА ГОРИВА НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Обявление за откриване на трета процедура за търг с тайно наддаване за възлагане на преработка на бензин и тежко масло - газьол

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка на хардуерни компоненти за надстройка (upgrate) на сървърите в Агенция "Митници".

Отговор на въпрос във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка на допълнителни комуникационни устройства за нуждите на Агенция "Митници".

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка с предмет : "Доставка на хардуерни компоненти за надстройка ( upgrade) на сървърите в Агенция "Митници".

Във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет :"Доставка и монтаж на контейнери и кабини", на основание чл. 38 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 12.09.2011 г. от 9:30 часа в сградата на Централното митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №47, 8 етаж - заседателна зала.

Отговори на въпроси във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на мобилни рентгенови системи за инспекция на товари и моторни превозни средства".

Доставка на хардуерни компоненти за надстройка (upgrade) на сървърите в Агенция "Митници".

 

Митница Аерогара София е публикувала в ел.пазар на Министерство на финансите процедура за набиране на три оферти за доставка от лицензиран оператор на ваучери за храна

З А П О В Е Д № ЗАМ-657 от 28.11.2011 г

З А П О В Е Д № ЗАМ-657 от 28.11.2011 г.

Доставка на допълнителни сървъри за нуждите на Агенция "Митници".

Доставка на допълнителни комуникационни устроства за нуждите на Агенция "Митници".

 

Търг за продажба на бензин и газьол от митница Аерогара София

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Застраховка на моторните превозни средства, на лицата в моторните превозни средства, на електронното оборудване, инсталирано в моторните превозни средства, застраховка на плавателните съдове и застраховка на недвижимите имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция "Митници"", на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 24.08.2011 г. от 11:00 часа в сградата на Централното митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски " № 47, 10 етаж - заседателна зала.

"Доставка и монтаж на контейнери и кабини" - документация за участие в открит конкурс по реда на НВМОП.

Съобщение за трети търг за възлагане за преработка на етилов алкохол - МИТНИЦА БУРГАС

Митница Аерогара София обявява търг с тайно наддаване за възлагане за преработка на бензин и газьол

"Доставка и въвеждане в експлоатация на мобилни рентгенови системи за инспекция на товари и моторни превозни средства" - документация за участие в открита процедура .

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработка и доставка на униформено облекло за митническите служители", на основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено на 27.06.2011 година от 14:00 часа в Централно митническо управление на Агенция "Митници", гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №47

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на мобилни рентгенови системи за инспекция на товари и моторни превозни средства"

Съобщение за повторен търг за етилов алкохол - МИТНИЦА БУРГАС

Съобщение за търг/23.06.2011 г. - 24.06.2011 г./ за етилов алкохол - МИТНИЦА БУРГАС

Търг за вино

Търг за бензол- нов

Съобщение за търг за енергийни продукти - МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Съобщение за търг/13.06.2011 г.- 17.06.2011 г./ за енергийни продукти - МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Отговори на въпроси към документация за участие в открита процедура с предмет "Застраховка на моторните превозни средства, на лицата в моторните превозни средства, на електронното оборудване, инсталирано в моторните превозни средства, застраховка на плавателните съдове и застраховка на недвижимите имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция "Митници"

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховка на моторните превозни средства, на лицата в моторните превозни средства, на електронното оборудване, инсталирано в моторните превозни средства, застраховка на плавателните съдове и застраховка на недвижимите имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция "Митници"". Срок за подаване на оферти - 06.06.2011 г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработка и доставка на униформено облекло за митническите служители". Срок за подаване на оферти: 26.05.2011 г.

Отговори на въпроси към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработка и доставка на униформено облекло за митническите служители". Търг за бензол

Търг за бензол-повторна процедура

Във връзка с открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 4 (четири) преместваеми рентгенови системи за инспекция на товари и всички видове моторни превозни средства", на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено на 13.04.2011 г. от 13.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 4 (четири) преместваеми рентгенови системи за инспекция на товари и всички видове моторни превозни средства". Срок за подаване на оферти: 24.03.2011 г.

- ОТКРИВАНЕ НА ТРЕТИ ТЪРГ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА „ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 804,756 ТОНА КОКСБЕНЗОЛ - ОТНЕТА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКА С НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497/2008 г. НА НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

- ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА „ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 804,756 ТОНА КОКСБЕНЗОЛ - ОТНЕТА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКА С НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497/2008 г. НА НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

- ОТКРИВАНЕ НА ПОВТОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА „ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 804,756 ТОНА КОКСБЕНЗОЛ - ОТНЕТА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКА С НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497/2008 г. НА НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

Документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни за нуждите на Агенция "Митници"

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :Доставка на три броя нови автобуси (21+1 места) за нуждите на Агенция „Митници".

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на униформено облекло за митническите служители

Отваряне на 15.06.2010г. на ценовите оферти на кандидатите за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за продажба чрез търг с тайно наддаване на бракувани МПС за скрап-до 23.06.2010г.

Малка обществена поръчка Аерогара София

Малка обществена поръчка

Заповед № ЗАМ-180

Заповед № ЗАМ-181

Заповед ЗАМ 491

Заповед

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Митница Свиленград и на територията на ГКПП "Капитан Андреево"

Заповед 2008

Обява за отдаване под наем на обект в административната сграда на Централно митническо управление

Заповед № 515

Обява за участие в търг за отдаване на наем за обект "Бърза закуска" в сградата на Регионална митническа дирекция Пловдив

Заповед ЗАМ-417

Търг с явно наддаване

Обществена поръчка за застраховка на МПС, на лицата в МПС, на електронното оборудване, монтирано в МПС, застраховка на плавателните съдове и застраховка на недвижимите имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция "Митници"

Заповед № ЗАМ-182

Заповед № ЗАМ-183

Заповед № ЗАМ-184

Заповед № ЗАМ-185

Заповед № ЗАМ-186

Заповед № ЗАМ-187

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Митница Аерогара София

зя участие в търг за отдаване под наем на обект "Бърза закуска" в сградата на Регионална митническа дирекция Пловдив

Заповед 2008

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници"

Съобщение за трета процедура на търг за дизелово гориво - МИТНИЦА СВИЩОВ