Втора процедура на търг 2/2018 на Митница Столична - фотоволтаици

Първа процедура на търг 2/2018 на Митница Столична - фотоволтаици

Трета процедура на търг 2/2018 на Митница Столична - фотоволтаици

Съобщение за търг № 2/2018-3 (трета процедура) - фотоволтаици

Списък на стоки за търг № 2/2018-3 (трета процедура) - фотоволтаици

Заявление за участие за търг № 2/2018-3 (трета процедура) - фотоволтаици

Ценово предложение за търг № 2/2018-3 (трета процедура) - фотоволтаици