ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 1998

ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВ МЕМОРАНДУМ BG 9806

Всички проекти по тази програма приключиха до 31.12.2002 г.

Проект BG 9806-02-01 "Хармонизация на българското митническо законодателство" - бюджет 749 941 евро

Проектът бе осъществен чрез Споразумение за обмяна на опит с Немската митническа администрация. В резултат на изпълнението му са разработени проекти на инструкции, наредби и правила в областта на митническото законодателство, проведени са мисии на експерти от немската митническа администрация в България и посещения с учебна цел на български митнически служители в страни-членки на ЕС.

Проект BG 9806-02-02 "Компютъризация на БМА" - общ бюджет 5 000 000 евро

За изпълнение на проекта бяха сключени следните договори:

 • "Техническа помощ за разработване на техническа документация по БИМИС" - бюджет 148 430 евро

Изпълнител по този договор бе фирма SEMA GROUP, Белгия. Целта на договора бе разработване на основни документи за стартиране на компютъризацията на митниците с помощта на Програма Фар.

 • "Митническо обучение, свързано с митническите информационни системи, управлявани от ГД TAXUD" - бюджет 300 000 евро

Изпълнител по този договор бе Евромитници. Техническата помощ бе разделена на 6 дейности (дейност 1 - TARIC, EBTI, QUOTA, ECICS и IPR, дейност 2 - NCTS, дейност 3 - CCN/CSI, дейност 4 - AFIS, CIS и TCO/TCT, дейност 5 - Външни връзки и дейност 6 - Посещения с учебна цел).

 • "Доставка на хардуер и базов софтуер за инфраструктурата на БИМИС" - бюджет 2 639 000 евро

Изпълнител по този договор бе фирма Stone Computers, България. Доставено е следното оборудване: 1 основен сървър с външна дискова подсистема, 5 RISC сървъра, 33 защитни сървъра, 13 твърди диска, AIX, TIVOLI и антивирусен софтуер, 10 PC сървъра, 25 администраторски работни станции, 350 работни станции, 190 лазерни принтера, 8 цветни принтера, 517 UPS, 300 четеца за баркод, 33 CD-RW, 35 преносими запаметяващи устройства, 5 климатика, 5 пожарогасителни и пожароизвестяващи системи, 20 системи за контрол на достъпа, 11 генератора.

 • "Доставка на комуникационно оборудване за БИМИС" - бюджет 165 462 евро

Изпълнител по договора бе фирма NewTech - BT. Доставени са 253 модема.

 • "Техническа помощ за внедряване на БИМИС и информационно обучение на БМА" - бюджет 1 487 220 евро

Изпълнител по договора бе фирма Lambard Management Consultants, Ирландия. Всички основни документи за внедряване на БИМИС са разработени и е проведено системно обучение на компютърните специалисти в Агенция "Митници".

Проект BG 9806-02-03 "Засилване на граничния контрол" - бюджет 1 099 983 евро

Изпълнител по този договор бе Евромитници. По договора са разработени Стратегия за рационализиране на граничните операции, прилагани от Българската митническа администрация в периода 2001 - 2006г. и Детайлизиран план към нея, проведени са три курса за обучение на четири митнически кучета и техните водачи в Центъра за обучение на митнически кучета в Блекеде, Германия. От инвестиционната част на проекта са доставени 5 кучета, 1 автомобил за превоз на митнически кучета, 4 кучешки клетки, 1 мобилен и 2 стационарни рентгена, 2 бета и гама дозиметри и 5 ендоскопи за граничен контрол. Доставено е и оборудване за школата за митнически кучета в гр. Балчик.

Проект BG 9806-02-04 "Техническа помощ и оперативен бюджет" - общ бюджет 100 000 евро

По проекта са финансирани мисия на независим експерт за техническа помощ във връзка с проект "Компютъризация на БМА", обучение и работна среща за служители от отдел "Институционално изграждане и Програма Фар", закупуване на офис оборудване (копирна машина, 4 настолни компютъра и принтер) и консумативи за нуждите на Звеното за изпълнение на проектите по Програма Фар в Агенция "Митници".

ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВ МЕМОРАНДУМ BG 9812

Проект 9812-03 "Борба с корупцията в БМА", осъществен чрез следните договори, които приключиха в края на 2001 г.:

 • BG 9812-03-01 "Борба с корупцията в Българската Митническа Администрация" - общ бюджет 792 000 евро

Проектът бе осъществен чрез Споразумение за обмяна на опит с Френската и Английската митнически администрации. Дейностите по проекта бяха разделени на 8 под-проекта. Разработени са Стратегия за борба срещу корупцията и други неправомерни действия на митническите служители, Кодекс по етика на митническия служител, Меморандум за разбирателство и Инструкция за управление и изразходване на средствата от Европейския фонд за мотивация на Българската митническа администрация, както и Инструкции за Инспекторат и дирекция "Митническо разузнаване и разследване" в ЦМУ.

 • BG 9812-03-03 "Фонд за мотивация на митническите служители в борбата с корупцията" - общ бюджет 500 000 евро

По проекта бяха осъществени плащания, разделени на 3 транша, за мотивиране на митнически служители в борбата с корупцията.

ПРОГРАМА ФАР 2000 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - РУМЪНИЯ

Проект BG 0007.03.01 "Улесняване на граничните преходи по река Дунав" - общ бюджет 2 296 352 евро

Бенефициенти по проекта са Агенция "Митници" и Национална служба "Гранична полиция".

По институционалната част бе сключен договор за услуги "Техническа помощ за Агенция "Митници" и Национална Служба "Гранична Полиция" - хармонизиране на процедурите и работните практики, обмен на информация и технически средства". Изпълнител по договора бе Charles Kendal & Partners Ltd., Великобритания. Проектът приключи през м. декември 2003 г.

Инвестиционната част включваше доставка за Агенция "Митници" на 1 стационарен рентген, 2 ендоскопа, 1 мотокар, 2 палетни колички, 1 фронт енд сървър, 1 апликейшън сървър, 1 мейл сървър, 3 суичове, 3 станции за управление и наблюдение, 3 UPS системи (непрекъсваемо токово захранване), 19 рутера, 1 файъруол, 43 работни станции, както и разработване на приложен софтуер за гетуей компонента и за апликейшън компонента.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2001

Проект BG/2001/IB/FI/02&03 "Засилване на капацитета на Агенция "Митници"" - бюджет 965 241 евро

Проектът бе осъществен чрез Споразумение за обмяна на опит с немската митническа администрация, което приключи на 08.04.2004 г. Споразумението бе разделено на два под-проекта: "Организация и човешки ресурси" и "Изграждане на служба "Последващ митнически контрол"", в резултат от изпълнението на които са разработени Стратегия за организация и човешки ресурси и за обучение и квалификация и Стратегия за въвеждане и развитие на последващия контрол, проведени са мисии на експерти в България и посещения с учебна цел за служители на Агенция "Митници" в страна членка на ЕС.

Проект BG 0103.05.03/N "Реформиран и автоматизиран транзит и реформа в митническите икономически режими" - бюджет 249 996 евро

Проектът бе реализиран чрез договор за услуги с Евромитници, който стартира през ноември 2002 г. и приключи през ноември 2004 г.  

В резултат от проекта е разработен проект на административни указания за митническите служители в областта на транзита. Подготвена е българска версия на Наръчника по транзита . Проведено е обучение в областта на транзита за митнически служители и са организирани семинари с търговските оператори. Промените в Правилника за прилагане на Митническия кодекс на общността (Регламент на Комисията 2454/93) по отношение на реформата в областта на митническите икономически режими, свободните зони и свободните складове са отразени в Правилника за прилагане на Закона за митниците. Разработен е проект на указания за митническите служители във връзка с прилагането на митническите икономически режими.

ПРОГРАМА ФАР 2001 ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ

Проект BG 0106.02 "Доставка на оборудване за ГКПП Ново Село, Илинден и Кулата"

Бенефициенти по проекта са всички администрации, представени на ГКПП - Национална служба "Гранична полиция", Агенция "Митници", Национална ветеринарномедицинска служба, Национална служба за растителна защита, Управление "Пътни такси и разрешителни", Дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол" към Министерство на здравеопазването. Сключени са пет договора за доставка. Агенция "Митници" е бенефициент по договори за доставка на компютърно и комуникационно оборудване, специализирано оборудване за граничен контрол, превозни средства и машини, обзавеждане и принадлежности. Проектът приключи на 30.11.2004 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2002

Проект BG 0203.08 "Европейски стандарти и практики, свързани с митническите информационни системи, управлявани от ГД TAXUD - правна база, процедури за внедряване и компютъризация на национално ниво"

Проектът е разделен на следните компоненти, които се реализираха чрез отделни договори:

 • BG 0203.08.01 "Създаванe на система от правила за администриране на мерките, въведени в съответствие със селскостопанската, търговската и другите политики на България на база на концепцията, на която е основан TARIC" - бюджет 191 040 евро

Проектът бе осъществен по договор с Евромитници, който стартира през октомври 2003 г. и приключи на 21.06.2004 г. В резултат на дейностите по проекта е подобрен административният капацитет на Агенция "Митници" по отношение на TARIC и са разработени потребителски изисквания и технически спецификации за изграждане на национална TARIC система.

 • BG 0203.08.02 "Завършване на Българската система за управление на транзита (БСУТ), включваща всички общи изисквания на Новата компютъризирана транзитна система" - бюджет 1 228 800 евро

Изпълнител по този компонент бе IDS SCHEER CEE, Германия. Договорът бе подписан на 22.09.2004 г. и изпълнението му приключи на 21.07.2006 г. Дейностите по проекта включват анализ на несъответствията между съществуващата Българска система за управление на транзита (БСУТ - част от БИМИС) и това, което остава да се разработи, интегриране на функционалността на Минималното общо ядро (Minimal common core - MCC) за NCTS 3.1 в националната система и разработване на пълния обхват на изискванията на NCTS, продължаване разработването на БСУТ и осигуряване на приложение, покриващо функционалността, специфицирана в обхвата на NCTS 3.1 и 3.2, обучение на митнически служители по разработеното приложение, дейности по поддръжка и отстраняване на грешки.

 • BG 0203.08.03 "Разработване на средства за улесняване на търговците и митническите служители" - бюджет 281 530 евро

Проектът бе реализиран чрез договор за услуги с GOPA Consultants, Германия в консорциум с Латона, България. Основните цели на проекта са създаване на DDS - система за разпространение на данни по Интернет, създаване на приложение за директно търговско въвеждане на Манифести/ЕАД от страна на търговските оператори в системата БИМИС и обучение на митнически служители/търговски оператори. Изпълнението на договора приключи на 15.07.2006 г.

 • BG 0203.08.04.01 "Техническа помощ за управление, координация и оценяване - доставка на оборудване и софтуер" - бюджет 17 967 евро

В изпълнение на договор с изпълнител ЦАПК Прогрес са доставени един тест сървър, пет преносими компютъра, цифрова копирна машина, цветен принтер и мултимедиен прожектор. Изпълнението на договора приключи на 25.02.2005 г.

 • BG 0203.08.04.02 "Техническа помощ за управление, координация и оценяване" - бюджет 780 000 евро

Изпълнител по сключения договор за услуги бе HTSPE Limited, Великобритания в консорциум с Lambard Management Consultants, Ирландия. Предоставена бе техническа помощ във връзка с проекти на Агенция "Митници" в областта на информационните технологии, финансирани по Програма Фар 2002 и 2003. Проектът приключи на 14.05.2006 г.

Проект BG 0203.09 "Засилване капацитета на граничния контрол"

Проектът бе разделен на следните компоненти, които се реализираха чрез отделни договори:

 • BG 0203.09.01 "Засилване капацитета на граничния контрол (услуги)" - бюджет 399 963 евро

Проектът бе осъществен чрез договор с Евромитници, подписан на 18.06.2004 г. с продължителност 18 месеца. В рамките на проекта е извършено Предварително проучване за подобряване на инфраструктурата и оборудването на стратегически гранични контролно-пропускателни пунктове, разработен е проект на инструкции за установяване на митнически и валутни нарушения и налагане на административни наказания, както и проект на Протокол в областта на трансграничното сътрудничество по митническите въпроси, проведено е обучение по контрол на транспортните средства на принципа "Обучение на обучаващи".

 • BG 0203.09.02 "Доставка на специализирано оборудване за засилване капацитета на граничния контрол" - общ бюджет на договорите по четирите лота 1 185 627 евро

Доставено е специализирано техническо оборудване за граничен контрол - един мобилен рентгенов апарат, един стационарен рентгенов апарат за проверка на европалети, един стационарен рентгенов апарат за проверка на багаж, седем електрокара, три мотокара, десет ендоскопа, седем уреда за проверка на документи, един преносим детектор за откриване на наркотици, шест ролкови конвейри за рентгенови апарати за проверка на европалети, разпределено в 4 лота. Договорите по четирите лота са подписани на 30.11.2004 г. Всички доставки приключиха до края на май 2005 г.

Проект BG0201.07 "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост" Бенефициенти по проекта са Агенция "Митници" (водеща институция-бенефициент), Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на културата и Патентно ведомство. Проектът се състои от следните компоненти:

 • BG2002/IB/FI/02 "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост" - бюджет 870 704.23 евро

Проектът се изпълни под формата на Споразумение за обмяна на опит с Института за изследване на интелектуалната собственост "Куин Мери" - Великобритания, съвместно с Датското Кралско патентно ведомство. 18-месечния период на изпълнение на споразумението за обмяна на опит стартира на 22.03.2004 г. и приключи на 21.09.2005 г. То включваше следните компоненти:

 1. Създаване на правна рамка на взаимодействието между правоприлагащите органи и органите, предоставящи закрила;
 2. Специализирано обучение в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост;
 3. Изграждане на национална информационна система между ведомствата за обмен на информация в областта на интелектуалната и индустриалната собственост.
 • BG0201.07.02 "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост" - бюджет 320 558 евро

Изпълнител на договора бе Ес & Ти България ЕООД в консорциум със Sirma Ai Corp. и Стоун Къмпютърс АД. Доставени са 5 сървъра, от които 3 - за Патентно ведомство, 1 - за Министерство на културата и 1 - за Агенция "Митници", 3 работни станции за Министерство на културата, оборудване за тестване и обучение, резервни части и консумативи. Разработен е софтуер за Националната система за обмен на информация в областта на интелектуалната собственост (НСОИОИС) и е проведено обучение по НСОИОИС. Изпълнението на договора приключи на 30.08.2005 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2003

Проект BG2003/004-937.09.01 "Изграждане на национална мрежа от митнически лаборатории", който се състои от два компонента:

 • "Изграждане на национална мрежа от митнически лаборатории (услуги)" - бюджет 599 786 евро

Изпълнител по този договор бе Евромитници. Проектът е разделен на следните под-проекти:

- Управление на лабораторията;

- Законодателство и обучение по методи за анализ;

- Наръчник за качеството;

- Вземане на проби и Ръководство за вземане на проби;

- Вземане на проби от наркотици и прекурсори;

- Лабораторно сътрудничество.

Изпълнението на договора приключи на 21.11.2006 г.

 • "Доставка на оборудване за Националната мрежа от митнически лаборатории" - общ бюджет на договорите по двата лота 2 357 913 евро

Изпълнители на договорите за доставка бяха Agilent Technologies GmbH, Германия в консорциум с T.E.A.M. Ltd., България и Shimadzu Handelsgesellschaft mbH, Австрия. Доставени са инструменти за структурен анализ, инструменти за специфични анализи и други лабораторни устройства за Централната митническа лаборатория и Регионалните митнически лаборатории в Пловдив и Русе. Изпълнението на договорите приключи през юли 2006 г.

Проект BG2003/004-937.09.02 "Компютъризация на БМА за прилагане правото и достиженията на Европейската общност във връзка с информационните системи, управлявани от ГД TAXUD (Система за управление на интегрираната тарифа)" - бюджет 2 293 250 евро

Сключен е договор за услуги с изпълнител BULL Polska Sp. z o. o. Компютъризирани са следните системи според изискванията на ГД TAXUD: TARIC, TQS, EBTI, SMS, ISPP, ECICS, BOI, UVal, TSus. Проведено е обучение на митнически служители. Проектът приключи на 02.01.2007 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2004

Проект BG2004/016-711.09.01 "Засилване на митническия контрол по бъдещите външни граници на ЕС и в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)" съдържа следните компоненти:

 • Компонент 1.1 "Подобряване на административния капацитет на Българската митническа администрация за митнически граничен контрол" - бюджет 459 934 евро

Компонентът е реализиран чрез договор за услуги с Charles Kendall & Partners Ltd., Великобритания. Дейностите са разпределени в 4 под-компонента:

 1. Засилване на административния капацитет в областта на контрола на търговията с оръжия и стоки и технологии с възможна двойна употреба;
 2. Разработване на планове за гранично управление за граничните пунктове на страната;
 3. Разработване на Програма за меморандуми за разбирателство с търговските оператори в областта на митническото разузнаване и разследване;
 4. Организиране и провеждане на обучение в Школата за митнически кучета в Блекеде, Германия

Изпълнението на договора приключи на 24.06.2007 г.

 • Компонент 1.2 "Преглед и оценка на техническите спецификации за специализирано техническо оборудване за осъществяване на ефективен митнически контрол" - бюджет 7 194 евро

Компонентът бе реализиран чрез рамков договор.

 • Компонент 1.3 "Доставка на специализирано техническо оборудване" - общ бюджет по двата лота 805 036 евро

Изпълнители на договорите за доставка по двата лота бяха Smiths Heimann GmbH, Германия и АСИ Къмпани ООД, България. Доставени са 9 стационарни рентгенови системи за проверка, една преносима рентгенова система за проверка, преносим детектор за наркотици и един комплект за претърсване. Изпълнението на договорите по двата лота приключи през декември 2006 г.

 • Компонент 2.1 Туининг проект BG/2004/IB/FI/03 "Развитие на правния и административен капацитет на Агенция "Митници" за въвеждане, прилагане и контрол на мерките и механизмите на ОСП" - бюджет 823 609.01 евро

Проектът бе реализиран чрез Туининг договор с Приходи и Митници на Нейно Величество, Великобритания и съдържаше шест компонента:

 1. Анализ на европейското законодателство и най-добри практики в областта на ОСП;
 2. Оценка на ситуацията в България по отношение на законодателството, практиките и административния капацитет;
 3. Разработване на проекти на законодателни актове и инструменти за прилагане;
 4. Разработване на проект на административни инструкции;
 5. Изграждане на Бизнес структура и План за изпълнение по отношение на митническия контрол по ОСП;
 6. Подобряване на административния капацитет и възможностите за осъществяване на митнически контрол, изискван от разпоредбите на ОСП.

Изпълнението на туининг договора приключи на 28.02.2007 г.

Проект BG2004/016-711.09.02 "Развитие на процеса на компютъризация на БМА и изграждане на национална система за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация" със следните компоненти:

 

 • Компонент 1.1 "Разширяване функционалността на Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС)" - бюджет 5 380 000 евро

Изпълнител на договора за услуги бе IBM Bulgaria в консорциум с IBM Ceska republika и IBM Nederland BV.

Целта на договора бе подобряване на стандартизацията, модулността и мащабируемостта на БИМИС, както и увеличаване адаптивността на основните модули на системата, с цел по-ефективно отразяване на променящата се нормативна уредба, бизнес логика, стандарти и изисквания на ГД Данъчен и митнически съюз (DG TAXUD,) за да се постигне по-висока ефективност и качество на митническите дейности, повишаване събираемостта на данъците и митата, улесняване на търговията и подкрепа в борбата срещу митническите нарушения.

Договорът бе подписан на 30.11.2006 г. за срок от една година, а с Допълнение № 1 периодът на изпълнение на договора бе удължен с 6 месеца, до 31.05.2008 г.

 • Компонент 1.2 "Техническа помощ за оценка и контрол на качеството" - бюджет 498 250 евро

Изпълнител на договора за услуги бе Lambard Management Consultants Ltd, Ирландия. Целта на проекта бе да подобри техническия контрол на качеството на изпълнение на свързани ИТ проекти; качеството и пълнотата на отчетните резултати по тези проекти, както и да осигури на Агенция "Митници" техническа помощ за управление на основните проектни дейности.

Договорът бе подписан на 30.11.2006 г. за срок от една година, а с Допълнение № 1 периодът на изпълнение на договора бе удължен с 6 месеца, до 31.05.2008 г.

 

 • Компонент 2.1 Туининг проект "Развитие на правен и административен капацитет за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация" - бюджет 1 002 722.49 евро

Проектът бе реализиран чрез туининг договор с Генерална дирекция "Митници и косвени данъци", Франция и съдържаше пет компонента:

 1. Въвеждане на системата от акцизни складове;
 2. Законодателство;
 3. Управление на акцизите;
 4. Обучение на персонал;
 5. Подготовка на бизнес модел.

Периодът на изпълнение, заложен първоначално на 18 месеца, бе удължен с 4 месеца и приключи на 05.08.2007 г.

 • Компонент 2.2 "Доставка на специализирано оборудване" - бюджет 174 700 евро

Изпълнител на договора за доставка бе Shimadzu Handelsgesellshaft mbH, Австрия. В Централната митническа лаборатория и Регионалната митническа лаборатория в Русе са доставени два високоефективни течни хроматографа, два газови хроматографа за симулирана дестилация на петролни продукти и оборудване за вземане на проби от акцизни стоки. Изпълнението на договора приключи в края на 2006 г.

Проект BG2004/016-711.10.05.01.11 "Компютъризация на експортните процедури на Българската митническа администрация в съответствие със стандартите на ЕС - Разработване на система за контрол на износа" - бюджет 808 256 евро

Изпълнител на договора за услуги бе IBM Bulgaria Ltd. в консорциум с IBM Romania. Целта на договора бе да осигури софтуерно решение, което ще позволи на митническите учреждения, включени в процедурите по износ да обменят електронни съобщения с цел да се подобри ефективността на контрола срещу измамите с ДДС и други измами, да се ускори товаропотока и да допринесе за по-добра сигурност на веригата на доставките.  Изпълнението на договора приключи на 29.10.2007 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2005

Проект BG2005/017-353.08.01 "Засилване на митническия контрол по бъдещите външни граници на ЕС и в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)" със следните приключили компоненти:

 • Компонент 1.5 "Подобряване на административния капацитет за прилагане на достиженията на правото на ЕО в областта на митническия граничен контрол" - бюджет 249 880 евро

Изпълнител на договора за услуги бе Sofreco Ltd., Франция. Целта на проекта бе засилване на капацитета на Агенция "Митници" за осъществяване на ефективен граничен контрол. В изпълнение на договора бе проведено обучение на митнически служители в областта на контрола на сухопътния, въздушния и морския/речния транспорт с акцент върху последните промени в европейското законодателство в съответната област. За нуждите на Агенция "Митници" бяха разработени Ръководства по добра практика. Периодът на изпълнение на договора приключи на 30.11.2008 г.  

 • Компонент 1.6 "Доставка на специализирано техническо оборудване" - общ бюджет на договорите по трите лота 2 457 514 евро

Изпълнители на договорите за доставка по трите лота бяха Smiths Heimann GmbH, Германия, АСИ Къмпани ООД, България и Димекс Трейдинг ООД, България. Доставени са шест рентгенови системи за проверка, две преносими рентгенови системи за проверка, пет комплекта за претърсване, седем уреда за проверка на документи, един портативен детектор за наркотици, един мотокар и един електрокар. Изпълнението на компонента приключи през март 2008 г.

 • Компонент 2.2 "Преглед и оценка на проекта на технически спецификации за аналитично оборудване във връзка с изпълнението на мерките на ОСП" - бюджет 3 500 евро

Компонентът бе реализиран чрез рамков договор.

 

 • Компонент 2.3 "Доставка на специализирано лабораторно оборудване" - бюджет 193 210 евро

Изпълнител на договора за доставка бе Лабконсулт ЕООД. В Централната митническа лаборатория и Регионалната митническа лаборатория в Пловдив е доставено оборудване за лабораторно изпитване на стоки по Общата селскостопанска политика на ЕС. Изпълнението на договора приключи през юни 2008 г.

Проект BG2005/017-353.08.02 "Развитие на процеса на компютъризация на БМА и изграждане на национална система за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация" съдържа един компонент:

 • Компонент 1.3 "Доставка на оборудване за модернизиране на инфраструктурата, поддържаща Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС)" - общ бюджет на договорите по четирите лота 3 527 550.16 евро

Изпълнители на договорите за доставка по четирите лота бяха Stone Computers Ltd., Paraflow Communications Ltd., Телелинк АД, Консорциум IDOM 2000 Consultant and Services Plc. и IBS България ООД. Доставени са хардуерни и софтуерни компоненти за централизираното решение на БИМИС, работни станции, преносими компютри и комуникационно оборудване. Изпълнението на компонента приключи през май 2008 г.

Проект BG2005/017-353.08.05 "Модернизиране на специализираното оборудване за осъществяване на ефективен митнически контрол" със следните компоненти:

 • Компонент 1 "Преглед и оценка на проекта на технически спецификации за специализирано оборудване за осъществяване на ефективен митнически контрол" - бюджет 7 956.42 евро

Компонентът бе реализиран чрез рамков договор.

 • Компонент 2 "Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен митнически контрол" - общ бюджет на договорите по трите лота 1 447 504 евро

Изпълнители на договорите за доставка по трите лота бяха Smiths Heimann GmbH, Германия, АСИ Къмпани ООД, България и Консорциум Юрокар Инженеринг.  Доставени са седем рентгенови системи за проверка, три преносими рентгенови системи за проверка, шестнадесет комплекта за претърсване, три термовизионни камери, три ендоскопа за работа в петролна среда, два ендоскопа за проверка на кораби, шест уреда за проверка на документи, три комплекта огледала за претърсване, пет електрокара, два хладилни модула, пет електронни везни до 10 кг. и три електронни везни до 500 кг. Последните доставки бяха извършени през август 2008 г.

Проект BG2005/017-353.08.06 "Компютъризация на Българската митническа администрация за опростяване на митническите формалности" - бюджет 1 068 565 евро

Изпълнител на договора за услуги бе "Глобал Консултинг" ЕООД. По линия на проекта, който приключи на 07.08.2009 г. бе разработен Модул за опростено деклариране.

Туининг проект BG/2005/IB/FI/08/TWL/UE "По-нататъшно подобряване на административния капацитет на Българската митническа администрация за администриране на традиционните собствени ресурси на база митни сборове" - бюджет 271 946 евро

Проектът бе реализиран чрез туининг лайт договор с Италианската митническа администрация.

Дейностите бяха разпределени в три компонента:

- Правилно администриране на традиционните собствени ресурси на база митни сборове;

- Последващ контрол;

- Вътрешен одит.

Чрез участие в семинари и учебни сесии са обучени служители от ЦМУ и РМД по редица теми в областта на правилното администриране на традиционните собствени ресурси на база митни сборове и свързания с тях последващ контрол и вътрешен одит.

Съвместно с италианските партньори са проверени и актуализирани действащи, както и разработени нови, указания и наръчници, имащи отношение към администрирането на традиционните собствени ресурси.

Изпълнението на туининг лайт договора приключи през юли 2007 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2006

Проект BG2006/018-343.08.02 "Развитие на процеса на компютъризация на БМА и изграждане на национална система за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация" 

 • Компонент 2.4 "Разширяване на системата за управление на акцизите (EMS.1), включваща всички изисквания на EMSC 2&3" - бюджет 2 736 000 евро

Договорът за услуги е подписан на 30.11.2008 г. Изпълнител на договора бе Консорциум Интрасофт Верео. В резултат от изпълнението на проекта бе разширена българската система за управление на акцизите с всички изисквания за фази 2 и 3 на системата за проследяване и контрол на движението на акцизни стоки (EMCS).

ПРЕХОДЕН ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ

Проект BG2007/019-303.06.04 "Разработване на национална система за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация" - бюджет 835 000 евро

Договорът за услуги е подписан на 30.11.2008 г. Изпълнител на договора бе Консорциум Сирма. В резултат от изпълнението на проекта бе разработена информационна система за автоматизация на дейностите, свързани с администрирането на акцизите, включително данъчни складове и контрол върху  акцизните стоки.