КОДЕКСИ

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ЗАКОНИ

Закон за акцизите и данъчните складове

 Закон за виното и спиртните напитки

Закон за тютюна, тютюневите  и свързаните с тях изделия

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

ПРАВИЛНИЦИ

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири

НАРЕДБА № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

НАРЕДБА за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

НАРЕДБА № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

НАРЕДБА № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки

ЗАКОН за възстановяване на надвнесения акциз за употребявани автомобили