Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. за преструктуриране на рамката на Общността по отношение облагането на енергийни продукти и електрическа енергия

Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. за фискалната маркировка на газьол и керосин

Директива на Съвета 95/59 ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данък печалба, с които се облага консумацията за обработени тютюни 

Директива на Съвета 92/79/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на данъците, с които се облагат цигарите

Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на данъците, с които се облагат обработените тютюни, различни от цигарите

Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно хармонизирането на структурата на акцизните данъци за алкохол и алкохолни напитки

Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохол и алкохолни напитки

НОВОРегламент (ЕС) № 389/2012 НА СЪВЕТА от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004

Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки подлежащи на облагане с акциз

Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростен придружителен документ за движение на продукти, предмет на облагане с акциз, които са били внесени за консумация в отправната страна - членка

Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютъризацията при движението и надзора на акцизни стоки

Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно сертификат за освобождаване от акциз

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютъризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

НОВО!Регламент За Изпълнение (ЕС) № 1221/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз