Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата и Агенция "Митници" за повишаване на ефективността на контрола при износ на паметници на културата.

Споразумение за сътрудничество между Изпълнителна агенция по лекарствата и Агенция Митници

  Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите, Агенция „Митници" и Българската агенция по безопасност на храните за повишаване ефективността на контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от застрашените видове от дивата фауна и флора

Инструкция за взаимодействие между Агенция "Митници" и Комията за защита на потребителите за прилагане на мерките по надзор на пазара

Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за прилагане на мерките за надзор на пазара

Инструкция за взаимодействие между Българската Агенция по безопасност на храните, Агенция „Митници", Главна дирекция „Гранична полиция", „Български пощи" ЕАД, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура", оператори на международни експресни куриерски услуги за повишаване ефективността на контрола за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 05.03.2009 относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004, Закона за защита на растенията, Наредба № 1 на министъра на земеделието и храните от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол и Наредба № 1 от 4.01.2002 г. на министъра на земеделието и храните за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научно изследователски цели и селекция

Инструкция за взаимодействие между Агенция "Митници" и Българската агенция по безопасност на храните за повишаване ефективността на контрола на търговските пратки