Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ - Приложения

 Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път