Звеното по сигурността е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на Агенцията.

Началникът на отдел „Звено по сигурността" изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията и на ръководител на звеното по защита при бедствия и отбранително-мобилизационна подготовка.

Звеното по сигурността:

1. следи за спазването изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

4. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

5. организира, координира и методически ръководи дейностите, свързани с акредитирането на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация;

6. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация;

7. планира, осигурява и организира дейностите по защита при бедствия или друга извънредна ситуация и отбранително-мобилизационната подготовка;

8. прави предложения във връзка с планирането и разпределянето на бюджетни средства за осигуряване сигурността на информацията, отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия или друга извънредна ситуация;

9. организира денонощно дежурство за видеонаблюдение и контрол на техническите средства за охрана, пожароизвестяване и пожарогасене; контролира охранителния и пропускателния режим;

10. разработва вътрешни правила, планове и други документи от компетентността на звеното.

Звеното по сигурността води регистратури за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.