В последните десет години ролята на митническата администрация значително се промени. Тези промени доведоха до най-важните задачи на митниците за защита на сигурността, здравето и безопасността на ЕС и неговите граждани и защита на интересите на европейския бизнес.

В тази посока мисията на „е-Митници" е разработка на обща среда за електронни митници за улесняване на международната търговия в рамките на ЕС. В подкрепа на глобалната мисия на митническите администрации в рамките на ЕС се изграждат и функционират сигурни, интегрирани и достъпни митнически информационни системи с основна цел улесняване на митническите процеси за движение на стоки в и извън ЕС, намаляване на всички рискове, свързани със сигурността и безопасността на гражданите и минимизиране на разликите в процедурите на държавите членки.

На национално ниво мисията на „е-Митници" е в съответствие с общата мисия за електронно управление и обхваща участието в процеса на всички заинтересовани страни и предоставянето на достъпни електронни услуги, изградени с модерни технологии и с възможности за проследяване на процеса на обработка от страна на администрацията.

Визията за развитие на „е-Митници" до 2025 г. включва:

  • Разработка на бизнес архитектура за автоматизиране на процесите;
  • Развитие и промени в администрацията и в информационните системи в съответствие със съвременните управленски технологии и постиженията на информационните и комуникационните технологии;
  • Изграждане на оперативна съвместимост с други държавни ведомства;
  • Предоставяне на административни услуги през „Единен портал за електронно общуване с Българската митническата администрация" по всяко време, от всяко място и чрез различни платформи.

Повече информация по темата вижте в