ПРОГРАМА за информационни технологии на Агенция "Митници"

История

Компютъризацията е една от стратегическите цели на Българската митническа администрация (БМА) и е важна предпоставка за постигане на необходимия административен капацитет за приемане на европейското законодателство. Процесът на компютъризация на БМА напредва във времето в две посоки - Програма Фар и Програма за технологично обновяване на Министерството на финансите. Като резултат от двете програми е постигнато следното:

 • 1995 - 1997 - Разработена и въведена Митническа автоматизирана информационна система в няколко пилотни обекта;
 • 1998 - Изградена ИТ инфраструктура във всички митнически учреждения по Програмата за технологично обновяване на Министерство на финансите;
 • 1999 - одобрена Стратегията на БМА за информационни технологии, в която се посочва решението за разработване на собствена интегрирана митническа информационна система (БИМИС), отговаряща на специфичните потребителски и технически изисквания;
 • 2000 - БИМИС стартира като съвместен проект на българското правителство и Европейската комисия;
 • 2001 - средата на 2003 - в експлоатация във всички митнически учреждения е БИМИС 1, която включва модули Митническо оформяне, Митническа тарифа и правна база и Справки.
 • Периодът 2000 - 2004 обхваща разработката на основните национални компоненти на системата в съответствие с OMG спецификацията и стандартите за разработка на RUP методологията.

Настоящи приложения

Уеб-базираната БИМИС 2.1, включително модули Митническо оформяне, Митническа тарифа и правна база и Справки, е въведена в реална експлоатация на 30.06.2003г. В началото на 2005 г. са въведени в експлоатация и модули Митническо задължение, Анализ на риска и Решения на митническите органи.

Системата дава възможност за увеличаване ефективността на БМА, повишаване качеството на предоставяните услуги и намаляване на административните разходи.

БИМИС подпомага ефективното изпълнение на основните функции на БМА, чрез:

 • Подобряване събираемостта на приходите в държавния бюджет;
 • Засилване на борбата с митническата измама и контрабанда и защита на обществото;
 • Стимулиране на икономическото развитие, улесняване на законната търговия и създаване на по-благоприятна бизнес среда;
 • Осигуряване на прецизна статистическа информация за външнотърговския стокообмен.
 • БИМИС е реализирана като интегрирана уеб-базирана система в съответствие с международни стандарти за софтуерно инженерство.

В съответствие със Стратегията за информационни технологии на АМ до 2009г. е предвидена разработката на напълно централизирана БИМИС, работеща в съответствие с националните бизнес изисквания и тези на ЕС, като усилията са насочени към:

 • Реализация на основните изисквания за взаимовръзка с ЕС;
 • Компютъризацията на новите бизнес функции на митническата администрация;
 • Отваряне на системата към търговците.

 

Национални компоненти на БИМИС

Към момента функционалността на БИМИС осигурява автоматизирана обработка на митническите документи за всички видове митнически направления и режими, регламентирани в европейското и националното митническо законодателство. Автоматизирано е и управлението в реално време на всички видове транзитни операции на национално ниво в съответствие с изискванията на Новата компютъризирана транзитна система (Вж. подробна информация за НКТС по-долу). БИМИС осигурява поддържането и използването на електронна Митническа тарифа, включваща Комбинираната номенклатура и прилаганите тарифни и нетарифни мерки. В БИМИС са включени и функции за изготвяне на разнообразни справки и отчети, необходими за различните нива на управленския процес в администрацията. За целите на статистически и управленски анализи се използва склад от данни за извличане на агрегирана информация на база данните от митническите документи.

 

Комуникационен център за връзка и обмен на информация с ЕС

В Агенция "Митници" е изграден CCN/CSI комуникационен център за връзка и обмен на информация с ЕС, който обслужва митническата и данъчната администрации. CCN/CSI системата е защитена и надеждна инфраструктура за всички митнически и данъчни администрации в Европейския съюз, която позволява обмен на различна информация между различни типове платформи.

 

Българската Система за Управление на Транзита фаза 2

Новата компютъризирана транзитна система (НКТС) е информационна система, управлявана от Генерална Дирекция Данъци и Митнически съюз на ЕК за компютъризация на Общностния / общ транзит.

Проектът за завършване на Българската система за управление на транзита (БСУТ), включваща всички общи изисквания на НКТС приключи през юни 2006г. От средата на юли 2006г. обработката на митническите документи за режим транзит в страната се осъществява в съответствие с общностните изисквания на Новата компютъризирана транзитна система на Европейския съюз.

Разработени са нови функционалности на БСУТ за:

 • международен обмен на съобщения между отправно, получаващо и транзитно митническо учреждение;
 • смяна на формата за подаване на ЕАД от текстов в XML;
 • възможност за електронно подаване на декларации чрез използване на Интернет страницата на Агенция "Митници" и чрез връзката "система-система" с икономическите оператори;
 • възможност за следене на транзитните операции в реално време;
 • използване на референтните данни (номенклатурите), поддържани от централната система в Брюксел;
 • управление на гаранциите;
 • изпълнение на процедура по издирване на транзитна операция и др.

Системата БСУТ е експлоатация на национално ниво от юли 2006 г., а от 01.01.2007 г. е включена в оперативен режим в общия домейн на ЕК.

Важни документи, свързани с работата на БСУТ и реализирането на интерфейс между митническата информационна система и икономическите оператори:

 • Обща информация за икономическите оператори
 • Процедура по регистрация за подаване на митнически документи по електронен път (Приложение)
 • Функционална спецификация в.1.4 (Приложения)
 • Технически изисквания към икономическите оператори
 • Процедура за провеждане на тестове
 • Примерни съобщения за обмен

Документи свързани с декларирането пред митническите органи по електронен път и реализирането на интерфейс между митническата информационна система и икономическите оператори:

 • Наредба №5 от 29.06.2006г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път (Приложения)
 • Процедура по регистрация за подаване на митнически документи по електронен път (Приложение)
 • Функционална спецификация - 1.01
 • O Приложение 1 - Техническа структура на съобщенията
 • O Приложение 2 - Таблица с кодове на грешки
 • Технически изисквания към икономическите оператори
 • O Процедура за провеждане на тестове

 

Система за управление на акцизa фаза 1.1

Системата реализира набор от приоритетни национални изисквания, свързани основно с лицензиране и регистрация на икономически оператори, подаване на акцизна декларация, справка за складовите наличности, управление на акцизните сметки на икономическите оператори и др. Системата е в експлоатация от юли 2006 г.

Система за управление на Интегрираната тарифа

Целта на Системата за управление на интегрираната тарифа (СУИТ) е да се осигури взаимовръзка с тарифно ориентираните информационни системи на ЕК. Двата основни компонента на системата са Интегрираната тарифа на общността (Taric) и Системата за тарифни квоти и наблюдение. В Taric са интегрирани всички мерки, произтичащи от тарифното, търговското и селскостопанското законодателство на ЕО и свързани с внасянето и изнасянето на стоки. Чрез системата за тарифни квоти исканията на икономическите оператори ще се изпращат в ЕК, където се обработват постъпилите от всички страни членки искания за тарифни квоти и се извършва разпределение на базата на заявените количества.

Компонентите на СУИТ са в експлоатация от 01.01.2007г. От същата дата взаимовръзката с тарифно ориентираните информационни системи на ЕК е в оперативен режим.

 

Система за управление на акцизa фаза 1.2

С реализирането на изискванията за фаза 0 на Системата за контрол на движението на акцизни стоки на ЕК, митническата администрация изпълнява ангажиментите за присъединяване на България към ЕС в тази област.

Системата включва реализация на изискванията за обмен на акцизна информация между администрациите на държавите-членки на ЕС.

Системата е въведена в експлоатация от 01.01.2007г.

 

Система за контрол на износа фаза 1

В съответствие с дейностите, свързани с европейската инициатива за електронни митници, се извършва подготовка за реализиране на изискванията, произтичащи от модернизирания Митнически кодекс на общността.

Първата система, която се разработва в момента във всички държави - членки на ЕС, е Системата за контрол на износа фаза 1. В началото на септември 2006 г. стартира проект за изграждането й за българската митническа администрация.

Системата за контрол на износа бе внедрена в реална експлоатация на 02.07.2007.г. Системата включва електронен обмен на данните за износната операция между митническите органи на изнасящата и изходната държава членка, електронен обмен на резултатите от контрола и потвърждаване напускане на стоките от изходната до изнасящата държава-членка.

 

Текущи разработки

Основните дейности за развитието на информационните системи на Агенция "Митници" са свързани с технологично обновление на използваните информационни ресурси и реализацията на изискванията, произтичащи от Модернизирания Митнически Кодекс на Общността.

В рамките на програма Фар 2004 е финансиран проект за разширяване на ядрото на БИМИС с нови функции, който чрез изграждане на нова технологична рамка ще осигури адаптивност по отношение на законодателна база и функциониране на системата в съответствие с националните и европейските изисквания към 01.01.2009 г., за когато е планирано модернизираният митнически кодекс да влезе в сила.

Изпълнението на проекта започна в края на 2006 г. и ще завърши в средата на 2008 г.


Бъдещи приложения

Изисквания произтичащи от Модернизирания Митнически кодекс на общността

В рамките на инициативата Електронни митници на Европейската комисия се извършва пълна реформа на митническия кодекс с цел опростяване и рационализация на митническото законодателство, отчитайки в пълна степен развитието на информационните технологии. На ниво ЕС дейностите до края на 2013г. са разделени на 4 етапа:

 • Първият етап надгражда съществуващи вече системи и създава основа за електронно деклариране, като добавя Системите за контрол на вноса и износа и НКТС-ТИР към съществуващата НКТС.
 • Вторият етап е насочен най-вече към аспектите на електронни митници свързани с търговците: система за регистрация и идентификация на икономически оператори, оторизирани икономически оператори, общ митнически информационен портал и единна точка за електронен достъп. В рамките на този етап се предвижда да завърши и работата по единното европейско разрешение.
 • Третият етап ще включва завършването на Автоматизираните системи за внос и износ, както и интегрираната тарифна среда (по която непрекъснато се работи).
 • Очаква се четвъртият етап да включва проект за обслужване на едно гише.

Във връзка с ангажиментите на България като страна членка на ЕС, се подготвят или се изпълняват проекти за поетапна реализация на ангажиментите на страната ни свързани с инициативата Електронни митници на ЕК.

Първият от тези проекти включва изграждането на Система за контрол на износа.

 

Система за управление на акцизa фаза 2

Целта на Системата за контрол на движението на акцизни стоки на ЕК е да предостави на митническите администрации на държавите членки на ЕС ефективни средства за проследяване на движението на стоки с отложено плащане на акциз.