В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ПРЕЗ 2015 Г. НА НАЦИОНАЛНО НИВО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПРОВЕДАТ 130 СЕМИНАРИ , КУРСОВЕ И РАБОТНИ СРЕЩИ, ЧАСТ ОТ КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

 

Месец януари

Базов курс за обучение на служители от специализираната администрация.

Обучение: „Работа с Национален Сървис Деск - информационна система за осигуряване на нормалната и безаварийна работа на всички информационни системи, ИТ услуги и компоненти в Агенция  „Митници" и управление на свързаните с тях инциденти и проблеми."

Работна среща: „Контрол върху трансграничния превоз на отпадъци" 

Работна среща - представяне на базата данни EDB (Enforcement Data Base) за митническите служители, занимаващи се с нарушенията на права върху интелектуална собственост. 

 

Месец февруари

Работна среща „Прилагане на мерки от митническите органи за закрила на права върху интелектуалната собственост съгласно новия Регламент (ЕС) № 608/2013 г.  Работа с функционалността на Системата за обмяната на информация в областта на закрилата на права на интелектуалната собственост в Европейския съюз - anti-Counterfeit anti-Piracy Information System (COPIS)".  

Обучение: „Работа с Национален Сървис Деск - информационна система за осигуряване на нормалната и безаварийна работа на всички информационни системи, ИТ услуги и компоненти в Агенция  „Митници" и управление на свързаните с тях инциденти и проблеми". 

Обучение: „Изграждане на информационно -комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция "Митници" и Българска агенция по безопасност на храните" (ЕИКПОД).

Обучениe: „Работа със системата за обмяната на информация в областта на закрилата на права на интелектуалната собственост в Европейския съюз COPIS".

 

Месец март

Обучение: Запознаване с разширената функционалност на електронния портал на Агенция „Митници" и свързаните с това промени в централизираната деловодна система АИДА.

Работна среща: „Анализ на риска".

Курс „Митническо разузнаване в областта на наркотрафика - събиране и анализ на разузнавателна информация, използване на информационни системи". 

 

Месец април

Работна среща: „Компетентност, юрисдикция и функции на Съда в Люксембург - сравнителен анализ".

Семинар: „Противодействие на незаконния трафик и разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и засилване на митническия контрол върху дейностите с продукти, свързани с отбраната (ПСО), и с изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ)".

 

Месец май

Работна среща: „Взаимопомощ и сътрудничество в митническата област - правни инструменти и обмен на информация: Регламент (ЕО) № 515/97, Конвенция Неапол ІІ, Информационна система за борба с измамите (AFIS), двустранни спогодби с трети страни".

Курс: „Документи при превоз с морски транспорт на стоки, видове, функции".

Работна среща: „Нови моменти при оформянето на стоки, обект на забрани и ограничения. Обсъждане на проблеми, възникнали при взаимодействието с други контролни органи".

 

Месец юни

Семинар: „Анализ на дейността по противодействие на нелегалния трафик на наркотични вещества и прекурсори в системата на Агенция „Митници. Нови тенденции в наркотрафика".

Обучение  „Анализ на риска, селектиране на рискови превозни средства и пътници. Нови моменти и добри практики при проверка на пътни превозни средства, „Роудстоп". Проверка на ППС и контейнери на вътрешните граници на ЕС".

Обучение: „Новите видове синтетични наркотици". 

 

Месец юли

Обучение: „Обучение за крайни потребители и системни администратори за работа и поддържане на  Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ)". 

 

Месец септември

Обучение на обучаващи: „Промени в правилата за организацията на работа на митническите служители във връзка с прилагането на разпоредбите за ОИО. Методология за извършване на предварителни и последващи проверки при издаване на сертификат за ОИО и разрешение за ОПД. Опростени процедури за деклариране - издаване на разрешение и неговото прилагане. МОД - въпроси, възникнали при администрирането му".

Семинар: „Процедура по възстановяване и опрощаване на вносни митнически сборове като част от ТСР. Процедура по връщане/възстановяване на публични вземания".

 

Месец октомври

Обучение:  „Интернет разследването, надграждане на базов курс".

 

 

В РЕГИОНАЛНИТЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ " В ГР. РУСЕ И ГР. ПЛОВДИВ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПРОВЕДАТ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ И РАБОТНИ СРЕЩИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ: акцизи, последващ контрол, митническо разузнаване и разследване, митнически режими и процедури, тарифна политика, митническа статистика и автоматизация, правно-нормативно обслужване, сигурност на информацията, финансово - стопански дейности и др.