ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Обучение на новоназначени служители в специализираната администрация

Курсът се провежда в Националния учебен център на Агенция "Митници" и е задължителен за новоназначените служители в специализирана администрация.
- изисквания - минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър"
- продължителност - 7 месеца, от които 540 учебни часа теория
- съдържание - последователно редуване на теоретични и практически модули по 76 учебни дисциплини, част от които са: Митническото законодателство на ЕС; Произход на стоките; Митническа стойност; Митнически режими; Обща селскостопанска политика; Граничен контрол на превозни средства и контейнери при преминаване на външна граница на Общността; Последващ контрол; Митническо разузнаване и др.
Обучението приключва с изпит, който се провежда от Комисия, назначена от директора на Агенция "Митници". За издържали изпита се считат служителите, получили оценка не по-ниска от "Добър (4,00)" по шестобалната система. Те биват сертифицирани за извършване на оперативна дейност като митнически инспектори.
Обученията, провеждани от Националния учебен център на Агенция "Митници", са в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз в тази област. Съдържанието на учебната програма на курса за подготовка на митнически инспектори е изготвено от експертна група по обучението от Европейския съюз и се прилага в аналогични учебни центрове на другите държави членки на ЕС. Обучението на митническите служители е посочено като основен приоритет в Стратегия на Агенция "Митници" за периода 2014 - 2017 г. , който е съобразен с Общата стратегия за митнически съюз на Европейската комисия.

 


Обучение, съгласно чл.35б, ал.1 от Закона за държавния служител

За постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители - обучението се провежда от Института по публична администрация.