ПОСЛЕДВАЩО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

Обучение по Програмата на Агенция "Митници"
Ежегодно, със заповед, директорът на Агенция "Митници" утвърждава Програма за обучение. Тя предоставя на митническите служители възможност да разширят познанията и уменията си и да развият своята професионална компетентност като участват в различни форми на обучение, в зависимост от заеманата длъжност. На всеки митнически служител администрацията предоставя обучение в рамките на не по-малко от 5 дни годишно. Провежда се под формата на курсове, семинари, работни срещи, дискусии по въпроси от различни направления в митническата дейност. Организират се обучения за мениджърския състав с участието на експерти от ЕС.


Обучения по програми на Европейския съюз и на Световната митническа организация
- Обмени по програмите на Европейската комисия;
- Дистанционно обучение - по предоставените от Европейската комисия модули и Програмата за електронно обучение на Световната митническа организация;

 

Електронно обучение/самообучение - по предоставени от ЕК модули за електронно обучение 

Курс за електронно обучение - Единно разрешение за опростени процедури (ЕРОП)

Курс за електронно обучение - Одобрени икономически оператори

Курс за електронно обучение - Система за регистрация и идентификация на икономически оператори

Курс за електронно обучение - Защита правото върху интелектуална собственост от митническите органи

 

Съвместни обучения с обществени и браншови организации - по актуални промени при прилагане на митническото законодателство

 

Съвместни обучения, практики и специализации с университети, министерства и други ведомства


Подкрепа на търговския сектор
При интерес от страна на търговски дружества по въпроси от компетентността на Агенция "Митници", Националният учебен център организира семинари и работни срещи с цел запознаването им с европейските практики и стандарти.