АМ отваря ценовите предложения по процедурата за възлагане на обществена поръчка по проект по ОПАК


2009-05-27

На 28.05.2009 г. от 11:00 ч. в сградата на Агенция „Митници" на ул. „Г. С. Раковски" № 47 ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Стандартизиране на ИТ процесите като услуги в Агенция "Митници" съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на публично-частни партньорства и аутсорсинг на ИТ процеси към бизнеса".

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Офертите по обявената на 17.04.2009 г. процедура бяха отворени на 20.05.2009 г. в присъствието на представители на участниците в обществената поръчка.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.