Визитна картичка
Директор на Агенция "Митници"
За нас
Начало
Агенцията в цифри и факти
Цели на администрацията за 2012 г.
Публични документи
Документи по казуса "Лукойл"
Структурна реформа
Доклади
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2011 г.
Цели на АМ за 2011 г.
Обобщени резултати за дейността на АМ през 2010 г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2009 г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2008 г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2007 г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2006г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2005г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2004г.
Цели на Агенция "Митници" за 2014 г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2013 г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2012г.
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2010 г.
Българските митници през 2016 г
Обобщени резултати за дейността на Агенция „Митници“ през 2014 г.
Българските митници през 2015 г
Анализ на приходите от тютюневи изделия 2017 г
Българските митници през 2017 г
Анализ на приходите на Агенция "Митници" - първо полугодие 2018 г
История
История на българските митници
Началните години
Първите десетилетия на ХХ век
1944 - 1989 година
Новите предизвикателства
Ръководители на митническата администрация
АЛЕКСАНДЪР ТУХОЛКА 1878 - 1879
МАТЕЙ ПОПОВИЧ 04.08.1879 - 25.03.1880
ДИМИТЪР П. ИВАНОВ 03.05.1880 – 02.01.1888
АТАНАС А. ХРАНОВ 01.03.1890 – 14.12.1895
АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ 14.12.1895 – 31.01.1898
ЙОРДАН МИТКОВ 20.07.1925 – 31.01.1936
МИХАИЛ ЦВЕТКОВ 02.01.1888 – 16.02.1890
ЯНКО ЧАКАЛОВ 18.05.1901 – 31.01.1917
СТЕФАН УЗУНОВ 01.04.1940 – 13.09.1944
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ 01.06.1898 – 18.05.1901
Д-Р ХРИСТО АБАДЖИЕВ 08.09.1917 – 20.07.1925
ДИМИТЪР РУСКОВ 01.01.1946 – 15.04.1946
МИХАИЛ ПЕТРОВ 01.02.1936 – 01.04.1940
ЦОНКО СТЕФАНОВ 25.04.1946 – 01.05.1947
Д-Р ИВАН КАРОСЕРОВ 14.11.1944 – 14.04.1945
Д-Р ТОДОР КАЛИНОВ 20.07.1945 – 31.12.1945
ЛАЗАР БОНЕВ 16.08.1955 – 31.08.1980
ЛЮБЕН ПАНОВ 01.05.1947 – 16.08.1955
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 01.09.1980 – 06.08.1990
ЕВГЕНИ УЗУНОВ 06.08.1990 – 24.05.1992
ХРИСТО КУЛИШЕВ 01.07.1992 – 16.12.1994
ХРИСТО КУЛИШЕВ 15.05.1995 – 26.05.1997
ПЛАМЕН МИНЕВ 07.07.1997 – 10.10.2000
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ 10.10.2000 – 13.08.2001
ЕМИЛ ДИМИТРОВ 13.08.2001 – 20.02.2002
АСЕН АСЕНОВ 22.02.2002 – 01.06.2008
ХРИСТО КУЛИШЕВ 01.06.2008
Новите предизвикателства
Мисия, цели и задачи
Структура
Ръководство
Карта на митническите учреждения
Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
Функции и задачи на ЦМУ
Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Директор на Агенция "Митници"
Главен секретар
Инспекторат
Дирекция "Сигурност"
Звено за вътрешен одит
Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"
Дирекция "Управление на човешките ресурси"
Дирекция "Административно обслужване"
Дирекция "Правна дейност и обжалване"
Дирекция "Митническа дейност и методология"
Дирекция "Акцизна дейност и методология"
Дирекция "Митническо разузнаване и разследване"
Дирекция "Информационни системи и аналитична дейност"
Дирекция "Международни отношения"
Дирекция "Централна митническа лаборатория "
За нас
Политика
Галерия
Услуги и цени
За контакти
Заместник-директори
Статистика
Архив
Отчет за касово изпълнение на бюджета
Нормативни и административни документи
Митническо законодателство
Съюзно законодателство
Общи митнически правила
Проекти
Основни митнически инструменти
Митнически тарифи
Произход на стоките
Митническа стойност
Прилагане на Общата митническа тарифа
Тарифно класиране
Митнически освобождавания
Специфични митнически правила
Международно митническо сътрудничество
Национални нормативни документи
Проекти
Инструкции за взаимодействие и споразумения
Акцизно законодателство
Становища и указания
Общностно законодателство
Национални нормативни документи
Административни актове
Друго, свързано с митниците
Международноправни актове
Общностно законодателство
Национални нормативни актове
Административни актове
Защита на интелектуалната собственост
Формуляри за подаване на сигнали от правопритежатели
Ръководството за упражняване правото на достъп до МИС
Проекти на нормативни актове
Административни услуги
списък на услугите
видове административни услуги
Обяви и съобщения
Търгове
Публични продажби
Митница Югозападна: търг акцизни стоки 1/2017
Митница Югозападна: търг за акцизни стоки №2/2017
Съобщение за Търг №1/ 2017г.- ДОПК / първа процедура/ Митница Варна
Търг НУЦ - Пловдив - 2018
Съобщение за Търг №1/ 2017г.- ДОПК / втора процедура/ Митница Варна
Митница Бургас: Търг №1/2018 - етилов алкохол
Митница Пловдив:Търг -алкохолни продукти- 2018 г
Митница Столична:Търг №1/2018 по ДОПК-платове
Митница Столична: Търг 1/2018 - акцизни стоки
Съобщение за Търг №1/ 2017г.- ДОПК / трета процедура/ Митница Варна
Митница Русе: Търг №1/2018 - продажба на акцизни стоки
Митница Пловдив, МБ Свиленград: Търг №1/2018 за продажба на алкохолни продукти
Митница Столична: Търг 2/2018 - Фотоволтаици
Митница Свищов: Търг 1/2018 - горива
Митница Варна: Търг №1/2018 ЗАДС /продажба на алкохолни продукти/
Митница Варна: Търг №1, втора процедура/2018 ЗАДС/продажба на алкохолни продукти
Митница Варна: Търг №1, трета процедура/2018 ЗАДС/продажба на алкохолни продукти
Митница Пловдив: Търг за продажба на енергийни проудкти
Митница Столична: Търг № 2/2018 за продажба на акцизни стоки-алкохол
Митница Пловдив, МБ Свиленград: Търг 2/2018 г за продажба на акцизни стоки - вино
Митница Югозападна: Търг 1/2018 - продажба с цел преработка на етилов алкохол
Митница Свищов: Търг 2/2018 г- акцизни стоки
Търгове - архив
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ 4 МИТНИЦА РУСЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ 3 МИТНИЦА РУСЕ
Митница Столична: Обява за търг за отдаване под наем на обект, предназначен за банков офис
Митница Пловдив: Обява за търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - 1 кв.м
Обява - отдаване под наем на обект в сградата на НУЦ (1 кв.м.)
Митница Столична: обява за търг на част от недвижим имот
Архив
Обществена поръчка за ИТ процеси
Търг № 2 на Митница Пловдив за енергийни продукти /алкохол/ - трета процедура
Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Митница Свиленград
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1/2017 Г./ТРЕТА ПРОЦЕДУРА/МИТНИЦА РУСЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ № 5, ТРЕТА ПРОЦЕДУРА, МИТНИЦА РУСЕ
Обява за търг - отдаване под наем - НУЦ
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ
Съобщение за търг №2/2012г. на Митница Свищов - Втора процедура
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №3/2012 НА мИТНИЦА СВИЛЕНГРАД ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ
Търг №2/2012г. на Митница Свищов за преработка на алкохолни продукти - трета процедура
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ 3/2012 СВИЛЕНГРАД
Търгове за отдаване под наем
Съобщения по ДОПК и ЗМ
Профил на купувача
Процедури
Публични покани
архив
Вътрешни правила
Предварителни обявления
Договори по чл. 14, ал. 5
Кореспонденция с АОП
Обща информация
Е документи за поръчки, открити преди 01.10.2014 г.
Събиране на оферти с обява
Електронни митници
е - Акцизи
Полезна информация за бизнеса във връзка с внедряване на БАЦИС
Нови системи
EMCS
Национални спецификации
Системи
СКИУ
GPS контрол
Контакти
Програми, проекти, прояви
Програми
Митници 2013
Фискалис 2013
Програма за информационни технологии на Агенция "Митници"
Проекти
Оперативна програма "Административен капацитет"
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз” може да намерите на сайта на Агенция „Митници”, по Договор № А11-31-11/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници“ и Българска агенция по безопасност на храните
Запитване за индикативни оферти
Договор рег. № 13-32-7 ОТ 10.02.2014г.
Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция “Митници”
Запитване за индикативни оферти
Договор рег. № 13-32-6 от 22.01.2014
Повишаване на квалификацията на служителите и подобряване на езиковите способности чрез чуждоезиково обучение и специализирано обучение по информационни технологии за управление на работни станции и сървъри
Провеждане на чуждоезиково обучение и специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на хардуерната и технологичната инфраструктура на АМ
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите и подобряване на езиковите способности и комуникативните умения чрез чуждоезиково обучение и специализирано ИТ обучение за управление на комуникационната инфраструктура на АМ
„Повишаване компетентността на служителите от Агенция “Митници” в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата на програмните езици”
"Повишаване на квалификацията и професионалните умения в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения"
Програма Фар и Преходен финансов инструмент
Текущи проекти
Приключили проекти
Втори проект “Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа” (УТТЮЕ II) за България
Програма МАТРА
Митнически проект за регион Медзоджорно - Балкани
Холандски проект за оборудване по външните граници на ЕС
Оперативна програма "Добро управление"
InBulMarS
Прояви
26 януари - Международен ден на митниците
Среща на Клуба на Генералните Директори 2008
Новини
Директорът на Агенция „Митници“ получи поздравителен адрес от митническата администрация на Йордания
Пощенски пратки
Информационен митнически портал на ЕК
Харта на клиента
Връзки към други страници
Валутни курсове
Полезна информация
Информация за бизнеса
Често задавани въпроси
Одобрени икономически оператори
Рамка от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия (SAFE). Споразумения за взаимно признаване.
Япония
САЩ
Швейцария
Норвегия
Китай
Връзки към сайта на ЕК
Информация за заявителя за разрешение за ОИО
Опростявания при деклариране
Законодателство
Формуляр на заявление за използване на опростявания при деклариране
Полезна информация
Връзки към сайта на ЕК
Защита на интелектуалната собственост
Законодателство
Информация за правопритежателите
Процедура по прилагане на мерки закрила на права върху интелектуална собственост
Ръководство и формуляри на заявления за действия на митническите органи
Електронно обучение по интелектуална собственост
Друга полезна информация
възстановяване на митни сборове
Забрани и ограничения при внос и износ
Живи животни, зародишни продукти и продукти от животински произход
Сено, слама и фуражи
Растения, растителни и други продукти
Маркиран дървен опаковъчен материал
Храни от неживотински произходи и материали/предмети, предназначени за контакт с храни
Биологични продукти
Забрана за пускането на пазара, вноса в и износа от ЕС на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа
CITES – търговия със защитени видове на дивата фауна и флора
Изнасяне на екземпляри от защитени видове по закон за биологичното разнообразие
Тюленови продукти
Рибарство и аквакултури
Опасни химически вещества
Вещества, които нарушават озоновия слой
Флуорирани парникови газове
Трансграничен превоз на отпадъци
Изделия и технологии с двойна употреба, продукти, свързани с отбраната
Износ на огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси
Кимбърлийски процес за международна търговия с необработени диаманти
Износ и временен износ за трети страни на културни ценности
Внос и износ от/за трети страни на органи, тъкани и клетки
Изисквания за безопасност и съответствие на продуктите във връзка с пускането им на пазара на ЕС
Национални компетентни органи по надзора на пазара
Инвазивни чужди видове - регулация
Ограничителни мерки (санкции) на ЕС
Схема за разрешителни FLEGT за внос на дървен материал в ЕС
Обща селскостопанска политика (ОСП)
Европейско и международно законодателство
Общо митническо законодателство
Хоризонтално земеделско законодателство (приложимо за всички сектори)
Регламенти, въвеждащи правилата за отделните селскостопански сектори
Национално законодателство
Хоризонтално законодателство
Вертикално (секторно) законодателство
Обща политика в областта на рибарството
Карнет АТА
Информация за получатали на пощенски и куриерски пратки
Номенклатури и тарифно класиране
Хармонизирана система
Комбинирана номенклатура на ЕС
Обвързваща тарифна информация
Европейски митнически каталог на химичните субстанции
Консултационен модул ТАРИК
Автономни мерки за суспендиране на митата
Тарифни квоти
Правила за произход на стоките
Непреференциален произход
Преференциален произход
По автономни мерки на ЕС
По споразумения за свободна търговия на ЕС
По общата система за преференции
Преференциални търговски договорености на ЕС
Митническа стойност
Митнически освобождавания
Пътни такси и разрешителен режим
Контакти по чл. 102б от ЗАДС
Информация за пътуващи
Често задавани въпроси
Полезни съвети
ВАШИТЕ ПРАВА В ШЕНГЕН
Стоки за лична консумация
Храни
Растения и растителни продукти
Животни и домашни любимци с нетърговска цел
Лекарства
Карнет АТА
Възстановяване на ДДС
Валута и благородни метали
Културни ценности
Преместване в България
Внос на автомобил
Горещи телефони
За митнически и валутни нарушения
За неправомерни деяния на митнически служители
Митническа тарифа
Банкови сметки на АМ
Митническа етика
Контакти
Публични регистри
Публични регистри по ЗАДС
Достъп до обществена информация
Обучение
Видове обучение
Задължително обучение
Последващо специализирано обучение
Актуална информация
Любопитно за кандидати
Виртуален разказ
Тест за самооценка
Контакти
Кариера
Обявления за конкурси и подбори
Архив конкурси и подбори
Списъци на допуснати/недопуснати кандидати за конкурс
Митнически кодекс на Съюза
Кодекс
Делегиран акт
Акт за изпълнение
Преходен делегиран акт за ИТ системите
Вътрешни актове
РМС 592/2018 (РМС 593/2016)
Антикорупция
Политика за защита на личните данни
Дирекция "Централна химическа лаборатория"
ЗА КОНТАКТИ
Протоколи
Регламенти
Други
Александра Наумова
Анелия Ангелова
Андрей Виденов
Румен Данев
Ивайло Стефанов
Марина Попова
Георги Мантарков
Спас Шопов
Петър Николов