Обменът на информация и публично-частното партньорство са ключови за борбата с фалшифицираните и пиратските стоки


2018-06-12

В рамките на четвъртия и последен панел от Конференцията „3P FOR IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост", участниците констатираха трайните за региона негативни последици от феномена фалшифицирани стоки, загубите за държавата и легитимния бизнес. На преден план бе изведена необходимостта от активна съвместна позиция от всички заинтересовани страни в публичния и частния сектор с цел защита на общия пазар като същностна ценност на ЕС. Участниците се обединиха около тезата, че защитата на потребителите от опасните фалшиви стоки е от първостепенно значение и зачитането на правата върху интелектуална собственост е ключов фактор за качествено и необратимо подобряване стандарта на живот на балканските народи в стремежа им за равнопоставеност в голямото европейско семейство. Бяха обсъдени приетите в законодателството на ЕС процедури, които улесняват правоприлагането и намаляват административната тежест, както за притежателите на права върху интелектуална собственост, така и за митническите администрации. Експертите, взели участие в панела, приключиха работа с конкретни предложения за регионални и национални инициативи за публично-частно партньорство, насочено към повишаване ефективността на закрилата на правата върху интелектуална собственост.
Емил Димитров изрази своето задоволство от представителството на почти всички митническите администрации от Балканския регион. Сенчестата икономика генерира престъпност. Икономическите загуби са огромни. Това събиране представлява една голяма крачка, която може и трябва да прерасне в обща стратегия срещу движението на пиратски и фалшиви стоки.
Явор Колев, началник отдел „Киберпрестъпност" към ГДБОП, обърна внимание на това, че търговията с фалшиви и пиратски стоки е преодоляла физическите граници на държавите, защото се извършва чрез интернет страници и магазини. По този начин разпространителите на фалшиви стоки достигат до огромен брой потребители. Явор Колев допълни, че капацитетът на службата за противодействие на подобен род престъпления се повишава след като звеното е прераснало от сектор в отдел и има увеличен кадрови състав.
Една от основните теми беше обменът на информация, като се постави въпрос за създаване на база данни за нарушения в областта на интелектуалната собственост, която да се достъпва не само от държавите от ЕС, но и други Балкански държави.
Фокус на дискусията беше и публично-частното партньорство в областта. Пример за такова е обучението на митническите служители, което се извършва от страна на правопритежателите. По този начин се повишава информираността на митническите служители и те по-ефективно разпознават фалшивите стоки.
„Регламент 608 изисква правопритежателите да подават информация и за веригата на доставка на своите стоки, което е изключително полезно при идентифицирането на проблемни пратки", уточниха представителите на Агенция „Митници", които взеха участие в панела.
По време на дискусията стана ясно, че много от държавите в региона, които все още не са част от Европейския съюз, прилагат процедури, синхронизирани с Регламент 608.