Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1010
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR10H4
Почивни бази на Агенция "Митници"

Управление на собствеността

Структурните звена в Агенция „Митници“, осъществяващи дейност по управление на собствеността изпълняват следните основни функции:


- Осигуряват опазването и защитата на държавната собственост, предоставена за управление на Агенция „Митници”;
- Осигуряват поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - държавна собственост, и на техническата инфраструктура, предоставени за управление на Агенция „Митници“.
- Планиране и контрол за рационалното използване на предоставените на агенцията средства за капиталови разходи във връзка с управлението на имотите и имуществото – държавна собственост, предоставени на Агенцията.
- Разработване и прилагане на правила във връзка с управлението и стопанисването на имотите, предоставени на агенцията;
- Организиране на ремонтни дейности в сградите и имотите, държавна собственост, предоставени за управление на агенцията.
- Отговарят за поддържането и надеждното функциониране на системите за осветление, отопление, водоснабдяване и канализация, пожароизвестяване, асансьорните уредби и др., и за спазване на изискванията за противопожарна безопасност;
- Изготвяне на техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на сградите и терените - държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, предоставени за управление на Агенция „Митници”;
- Водене и актуализиране на регистрите за публична и частна държавна собственост на недвижимите имоти в системата на Агенция „Митници”.
- Организират и отговарят за дейността, свързана с инвеститорския контрол;
- Осъществяват поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените-държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, предоставени за управление на Агенция „Митници“ на граничните контролно – пропускателни пунктове;
- Организират озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;
- Изпълняват дейностите, възложени от директора на Агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (НГКПП);
- Организират почивното дело на Агенция „Митници“.

Основни документи:

 

Заповед и правила за ползване на почивните бази на Агенция "Митници"

         Смени за функциониране на почивните бази на Агенция "Митници"

Цени за нощувка в почивните бази на Агенция "Митници"

Форма на заявка

 

Дата на публикуване: 12.04.2019 12:27
Последна актуализация: 13.03.2024 10:28