Мисия

Изграждането на вътрешния пазар, намаляването на бариерите пред международната търговия и инвестиции, и нарасналата необходимост от гарантиране на сигурността и безопасността на външните граници на Съюза промениха ролята на митническите органи, превърнаха ги в централна част от веригата на доставките и в катализатор на конкурентоспособността на държавите и предприятията в процеса на мониторинг и управление на международната търговия. Митниците придобиха първостепенно значение за защитата на финансовите интереси на ЕС и на държавите членки и защита от нелоялна и незаконна търговия.

 

Визия

 

За да отговори на необходимостта от интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез укрепване на функционирането на вътрешния пазар, пред българската митническа администрация стои амбициозната задача да гарантира по-ефикасни и модернизирани митнически органи, укрепване на конкурентоспособността на предприятията, рационализиране и координиране на действията на държавните органи за защита на финансовите и икономическите интереси на страната и Съюза, така че предприятията и гражданите да могат да се възползват от пълния потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.

 

Цели

 

В условията на бързо променящи се технологии и модели на стопанската дейност, увеличаване на обема на световната търговия, устойчиви форми на международна престъпност и заплаха за сигурността, разширяване на ЕС и задълбочаване на отношенията в него, както и увеличаващият се брой задачи, които трябва да се извършват от митниците, българската митническа администрация ще работи, както за постигането на общите стратегически цели на Митническия съюз, а именно: 1) защита на ЕС и 2) подпомагане на конкурентоспособността на ЕС, така и за успешното реализиране на приоритетите, заложени в програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година. За изпълнението на тези

стратегически цели, в тясно сътрудничество с останалите митнически администрации, с други правоприлагащи органи и с икономическите оператори, за периода 2018-2020 г. Агенция „Митници" си е поставила следните приоритетни цели:

1. Резултатно и успешно Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.:

- приемственост и постигане на напредък в работата по важните за митническата дейност досиета и теми;

2. Повишаване събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения:

- прилагане на ефективни мерки за противодействие на незаконосъобразните практики от компетенциите на митническите органи;

- предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и такси чрез усъвършенстване на законодателството, осъществяване на по-ефективен контрол, засилване на междуинституционалното сътрудничество и координация и ефективен обмен на информация;

- подобряване ефективността при противодействие на незаконните дейности, подпомагани от интернет и създаване на координиран подход към контрола на електронната търговия;

- разширяване и модернизация на техническата съоръженост за детекция и изследване на стоки и товари;

3. Гарантиране на растежа и конкурентоспособността на националната и европейска икономика:

- защита на българските производители от нелоялни търговски практики, свързани с внасяне на стоки на занижени стойности в България и ЕС;

- подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите, осигуряване на прозрачност на администрацията и комуникация с обществеността, неправителствения сектор и с бизнеса;

- предотвратяване, разкриване и, в рамките на държавите членки, разследване и противодействие на измамите и нарушенията на митническото и акцизно законодателство;

- осигуряване на интегритета на веригата на доставки за международното движение на стоки и защита на сигурността и безопасността на Съюза и неговите граждани;

- почтеност в дейността на администрацията, превенция на корупционни практики;

- създаване благоприятни условия за развитие и улесняване на законната търговия; насърчаване на конкурентоспособността в ЕС;

- повишаване ефективността от управлението на риска за целите на борбата срещу терористичната и престъпната дейност, включително срещу нерегламентираното движение на стоки, подлежащи на забрани и ограничения;

- прилагане на модерни методи по оценка и анализ на риска, с оглед ефективно противодействие на нарушенията с акцизни стоки;

4. Защита на гражданите и финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки:

- прилагане на ефективни мерки при движението на стоки, подлежащи на ограничения и забрани, основаващи се на съображенията за опазване на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, опазването на здравето на хората и на животните, защитата на растенията, опазването на околната среда, защитата на националното богатство, имащо художествена, историческа или археологическа стойност, и защитата на индустриалната или търговска собственост, включително контрол на прекурсорите за производство на наркотици, на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост и пари в брой, както и изпълнението на мерки за опазване и управление на рибните ресурси и на мерки на търговската политика;

5. Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление:

- усъвършенстване на съществуващите електронни услуги и включване на нови електронни услуги за повишаване на ефективността на административното обслужване;

- подобряване на обмена на данни чрез разширяване на използваните от Агенция „Митници" вътрешноведомствени електронни административни услуги;

- повишаване на мрежовата и информационна сигурност;

- реинженеринг на работните процеси с цел по-широко използване на вътрешноведомствените електронни административни услуги;

6. Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки на ЕС и трети страни, с другите правоприлагащи органи, с икономически оператори и с обществеността:

- сътрудничество с митническите администрации на държавите членки на ЕС и координирани действия за защита на финансовите интереси на Съюза, включително сътрудничество с компетентните органи в областта на акцизите;

- сътрудничество с трети страни за взаимна административна помощ в митническата област;

- сътрудничество с други правоприлагащи органи;

- подобряване на механизмите за сътрудничество с икономическите оператори, търговския сектор и неправителствените организации;

- административно сътрудничество по отношение на произхода на стоките с митническите органи на държавите партньори по Споразуменията за свободна търговия на ЕС или с компетентните органи на държави, ползващи се от едностранните тарифни преференции, предвидени от ЕС, при внос на стоки;

7. Предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на компетентностите в митническата професия:

- прилагане на Общия подход на ЕС за обучение в митническата област;

- изпълнение на годишната Програма за обучение на служителите от специализираната администрация на Агенция „Митници".


Пълният текст на стратегическите документи може да видите тук:

Download Icon
Стратегически план на Агенция "Митници" 2007 - 2009г.
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2010-2013 г.)
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2014-2017 г.)
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2018-2020 г.)