Z6_HQ8A1O82KGB3E0AHJND4P120Q6
Z7_HQ8A1O82KGB3E0AHJND4P12061
Структура Ръководство Мисия Стратегии, програми и проекти Агенцията в цифри и факти Управление на собствеността История на митниците

Мисия

Да защитава обществото, околната среда и икономиката на страната и ЕС, да гарантира еднаквото прилагане на правилата по външните граници на ЕС, да улеснява международната търговия чрез интелигентен и основан на риска надзор върху глобалните вериги на доставките, да бъде инициативна и да работи безпроблемно със заинтересованите страни, да се ангажира с иновации и устойчиво развитие - това е ролята на българската митническа администрация в съвременните условия на висока степен на икономическа, здравна и социална несигурност.

 

Визия

 

По-ефективна, по-ефикасна и модернизирана българска митническа администрация, функционираща по все по-интегриран начин с митническите органи на ЕС,  с по-голяма оперативна съвместимост между митническите и други гранични информационни системи; с усъвършенствана система за обучение на митническите служители.

 

Цели

 

Повишаване на приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и борба с митническите и акцизните нарушения и престъпления. Насърчаване спазването на  изискванията на митническото и акцизно законодателство.

- прилагане на ефективни мерки от компетенциите на митническите органи за противодействие на незаконосъобразните практики;

- предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и такси чрез усъвършенстване на законодателството и осъществяване на по-ефективен контрол;

- подобряване ефективността при противодействие на незаконните дейности, извършвани в интернет и създаване на координиран подход към контрола на електронната търговия, в т. ч. на пощенските и куриерските пратки;

- разширяване и модернизация на техническите съоръжения за откриване и изследване на стоки и товари, в т.ч. чрез ефективното използване на възможностите на Инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол (CCEI);

 

Гарантиране на растежа и конкурентноспособността на националната и европейската икономика. Улесняване на търговията чрез управление на риска.

- подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите;

- предотвратяване, разкриване и, в рамките на държавите членки, разследване и противодействие на измамите и нарушенията на митническото и акцизно законодателство;

- осигуряване на интегритета на веригата на доставки за международното движение на стоки;

- почтеност в дейността на администрацията, превенция на корупционни практики;

- създаване на благоприятни условия за развитие и улесняване на законната търговия, включително чрез възползване от предоставянето на статут на одобрен икономически оператор;

- повишаване ефективността на управлението на риска за целите на борбата срещу терористичната и престъпната дейност, включително срещу нерегламентираното движение на стоки, подлежащи на забрани и ограничения;

- прилагане на съвременни методи за оценка и анализ на риска, с оглед ефективно противодействие на митническите и акцизни нарушения;

- утвърждаване ролята на Агенция "Митници" в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез прилагане на по-ефективен контрол на паричните средства, пренасяни през границата на страната и извършване на задълбочен анализ на данните, събирани и обменяни в хода на дейностите, извършвани от митническите органи;

 

Защита на гражданите и финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки.

- прилагане на ефективни мерки при движението на стоки, подлежащи на ограничения и забрани, включително контрол на прекурсорите за производство на наркотици, на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост и пари в брой, както и изпълнението на мерки за опазване и управление на рибните ресурси и на мерки на търговската политика;

- защита на икономическите оператори, установени в ЕС от нелоялни търговски практики, свързани с: внасяне на стоки на занижени цени в България и ЕС; избягване плащането на вносни мита посредством неправилно тарифно класиране и/или произход на внасяните стоки;

- ефективно противодействие на нелегалния трафик на наркотични вещества и оръжия чрез използване на съвременни технически средства за детекция и идентификация в тясно сътрудничество с национални и международни правоприлагащи органи и организации;

 

Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление.

- усъвършенстване на съществуващите електронни услуги и/или включване на нови електронни услуги за повишаване на ефективността на административното обслужване;

- подобряване на обмена на данни чрез разширяване на използваните от Агенция „Митници“ електронни административни услуги;

- повишаване на мрежовата и информационна сигурност;

- оптимизиране и осигуряване на надеждна, мащабируема и устойчива ИТ инфраструктура;

 

Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки и трети страни, други национални  правоприлагащи органи,  икономически оператори и  обществеността.

- сътрудничество с митническите администрации на държавите членки на ЕС и координирани действия за защита на финансовите интереси на Съюза, включително сътрудничество с компетентните органи в областта на акцизите;

- сътрудничество с митническите администрации на трети страни за взаимна административна помощ в митническата област;

- сътрудничество с други национални правоприлагащи органи и междуинституционален обмен на информация;

- подобряване на механизмите за сътрудничество с неправителствените организации, гражданите и бизнеса;

- административно сътрудничество по отношение на произхода на стоките с митническите органи на държавите партньори по Споразуменията за свободна търговия на ЕС или с компетентните органи на държави, ползващи се от едностранните тарифни преференции, предвидени от ЕС, при внос на стоки;

 

Изграждане на капацитет и предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на компетентностите в митническата професия.

- изграждане на капацитет и подобряване на профила на митническата професия чрез привличане на компетентни кандидати, и професионално израстване на служителите в митническата администрация;

- прилагане на Общия подход на ЕС за обучение в митническата област;

- изпълнение на годишната Програма за обучение на специализираната администрация на Агенция „Митници”.


Пълният текст на стратегическите документи може да видите тук:

Дата на публикуване: 02.03.2018 17:01
Последна актуализация: 20.11.2022 18:02
Дата на публикуване: 02.03.2018 17:01
Последна актуализация: 20.11.2022 17:27
Дата на публикуване: 02.03.2018 17:02
Последна актуализация: 20.11.2022 17:58
Дата на публикуване: 23.08.2018 15:19
Последна актуализация: 20.11.2022 17:26
Дата на публикуване: 04.01.2021 11:17
Последна актуализация: 20.11.2022 18:08
Дата на публикуване: 15.01.2018 14:56
Последна актуализация: 20.11.2022 15:48