Директор на Агенция „Митници“

последна актуализация: 05.01.2019 г.

Агенция „Митници“  се ръководи и представлява от директор.
При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от трима заместник-директори.
Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.
Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.
Директорът на Агенция „Митници“:
1. представлява Агенцията;
2. осъществява ръководството и контрола върху изпълнението на нейните функции и задачи;
3. ръководи пряко дейността на Централното митническо управление;
4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на Агенцията;
5. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
6. съгласувано с министъра на финансите назначава и освобождава главните директори на главни дирекции, директорите на дирекции в специализираната администрация на Агенцията и директорите на териториалните дирекции;
7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Агенцията по трудово правоотношение;
8. определя мястото на работа на служителите в Агенцията;
9. разрешава отпуските и командирова служителите на Агенцията;
10. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в Агенцията;
11. утвърждава длъжностното разписание на Агенцията;
12. утвърждава функционалните характеристики на отделните структурни звена в Агенцията;
13. определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие;
14. определя моторните превозни средства със специален режим на движение;
15. издава удостоверения за завършен курс на обучение за повишаване професионалната квалификация на служителите в митническата администрация;
16. издава наказателни постановления в случаите, определени със закон;
17. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
18. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;
19. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в митническата област;
20. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, засягащи митническите въпроси;
21. изпълнява правомощията по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.);
22. изпълнява други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.