Дирекция „Национален учебен център"

последна актуализация: 31.07.2021 г.

последна актуализация: 31.07.2021 г.

1. участва в разработването на стратегията на агенцията за обучение и квалификация на митническите служители;

2. разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;

3. организира и провежда обучението и квалификацията по длъжностни нива на служителите;

4. води регистър на издадените по чл. 6, т. 15 удостоверения за завършен курс на обучение;

5. анализира необходимостта от повишаване на професионалните познания на митническите служители, необходими за осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните с това курсове и други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;

6. осъществява методическо ръководство, координира и контролира всички форми и дейности на обучение, които се осъществяват от регионалните учебни центрове;

7. събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;

8. осъществява сътрудничеството със сходни български и чуждестранни учебни звена с цел обмяна на информация и опит.