Дирекция „Последващ контрол"

последна актуализация: 31.07.2021 г.

последна актуализация: 31.07.2021 г.

1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на:

а) предварителните проверки на заявителите за издаване на разрешения по митническото законодателство;

б) предварителните проверки за издаване на разрешение за одобрен икономически оператор и последващите проверки на титулярите на разрешение;

в) последващия контрол и митническо задължение, възникнало в резултат на извършените проверки;

г) проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;

2. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз, свързано с последващия контрол, и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

3. участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с последващия контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;

4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, изготвяни в други държавни органи, съобразно компетенциите на дирекцията;

5. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на решения:

а) във връзка с производствата по обжалване на индивидуални административни актове, издадени в резултат на извършени проверки от звената за последващ контрол;

б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на ревизионни актове по административен ред;

6. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съобразно компетентостта на дирекцията;

7. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на последващ контрол по прилагането на митническото и акцизното законодателство;

8. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол по прилагане на митническото законодателство;

9. селектира физически и/или юридически лица, които подлежат на проверки по реда на митническото законодателство;

10. координира и участва в предварителни проверки и проверки в рамките на последващия контрол по прилагане на митническото законодателство;

11. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на митническото законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;

12. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол в областта на акцизното законодателство;

13. селектира данъчнозадължени лица за извършване на проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство;

14. отчита, оценява и анализира резултатите от изпълнението на контролната дейност на звената за последващ контрол по прилагането на акцизното законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;

15. координира и участва в проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство;

16. създава и поддържа база данни, които са свързани с компетенциите на дирекцията;

17. съгласува проектите на разрешения за прилагане на опростените процедури на деклариране, изготвяни от компетентното митническо учреждение;

18. инициира и/или участва в консултационни процедури, свързани с издаването на единни разрешения за опростени процедури (SASP);

19. организира, координира и контролира дейностите, свързани със:

а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на разрешения за одобрени икономически оператори;

б) консултации и обмен на информация с митническите органи на другите държави членки;

в) подготовка и изпълнение на дейностите, свързани с издаването на разрешение за одобрен икономически оператор или с издаването на решение за отхвърляне на искането;

г) управление на издадените разрешения за одобрен икономически оператор;

20. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация; администрира регистрационните данни в Системата за одобрените икономически оператори (ОИО/АЕО);

21. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;

22. участва в работни срещи съвместно с икономическите оператори и предоставя информация на заинтересуваните лица относно прилагането на митническото и акцизното законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;

23. ръководи методически и оказва методическа помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на последващия контрол.