Z6_HQ8A1O82KGB3E0AHJND4P120S1
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68QCM1

Териториална дирекция Митница Русе

  Териториални дирекции и Централно митническо управление
  Митнически бюра
  Митнически пунктове (на външните за ЕС граници, осъществява се митнически контрол)
  ГКПП (на вътрешните за ЕС граници, може да се осъществява мобилен митнически контрол)

 

Териториалната дирекция е административно звено в структурата на агенцията.

Директорът на териториалната дирекция е третостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.

Структурата и числеността на персонала в териториалното управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на агенцията.

Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.

Териториалното управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели.

В специализираната администрация на териториалните управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория", които изследват, анализират и идентифицират стоки:

1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

2. за целите на облагането с акциз.

Дейността в митническите бюра и митническите пунктове се осъществява от служители в специализираната администрация.

Териториалната дирекция се ръководи и представлява от директор, който се назначава от директора на агенцията, съгласувано с министъра на финансите, без да се прилага чл. 10, ал. 12 от Закона за митниците.

При изпълнението на правомощията си директорът на териториалната дирекция се подпомага от заместник-директори.

Директорът на териториалната дирекция делегира със заповед правомощия на заместник-директорите на териториалните дирекции и определя техните функции.

Функциите на директор на териториалната дирекция в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед на директора на агенцията заместник-директор или от друг служител.

 

Директорът на териториалната дирекция:

1. ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на цялостната дейност на териториалната дирекция, както и връзките є с другите административни звена в агенцията и с други органи и организации;

2. отговаря за провеждането на политиката на агенцията и за спазването на задължителните указания на ръководството на агенцията в цялостната дейност на териториалната дирекция;

3. представлява териториалната дирекция;

4. ръководи пряко дейността на териториалното управление;

5. следи за точното и ефективно прилагане на нормативните актове в дейността на териториалната дирекция;

6. планира, разпределя и контролира разходването на бюджетните средства, предоставени на териториалната дирекция;

7. организира управлението на имуществото, което е предоставено на териториалната дирекция;

8. сключва договори, които са свързани с осъществяване на дейността на териториалната дирекция;

9. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;

10. осъществява контрол по отношение спазването на служебната и трудовата дисциплина;

11. прави предложения за провеждане на конкурси по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, конкурентни подбори и промени в структурата и числеността на персонала в териториалната дирекция;

12. контролира и координира дейността в рамките на териториалната дирекция по въпросите, свързани с традиционните собствени ресурси;

13. участва пряко в подготовката на проверки на службите на Европейската комисия относно традиционните собствени ресурси на територията на териториалната дирекция;

14. до края на текущия месец утвърждава и изпраща на директора на агенцията графиците за състава на смените (звената) по длъжностни наименования с отразени режими на работа, за следващия месец;

15. ръководи, организира и контролира дейностите по защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия или друга извънредна ситуация и отбранително-мобилизационната подготовка;

16. изпълнява и други функции, възложени му с нормативен акт или с акт на директора на агенцията.

Митническото бюро и митническият пункт се ръководят и представляват от началник.

Функциите на началника на митническото бюро или на митническия пункт в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед на директора на териториалната дирекция служител.

 

Служителите в териториалната дирекция:

1. провеждат и изпълняват на териториално ниво политиката на агенцията;

2. осъществяват митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България и митническото им оформяне на територията на страната;

3. извършват специфични действия, като проверки на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически и юридически лица, на превозни средства, на багажи и на други пратки и стоки, пренасяни през държавната граница, и други подобни действия за осигуряване спазването на митническото законодателство и на другите нормативни актове, приложими за стоките под митнически надзор;

4. осъществяват събирането на митата и другите държавни вземания;

5. прилагат административнонаказателните разпоредби;

6. извършват проверки в рамките на последващия контрол;

7. администрират и извършват дейности, свързани с прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, осъществяват оперативен контрол върху производството, складирането, обезпечението, движението и реализацията на акцизни стоки, извършват проверки за спазване на акцизното законодателство и ревизии за установяване на акцизните задължения;

8. анализират информацията, която е свързана с прилагане на митническото и акцизното законодателство, както и информацията за осъществяване на оперативен и последващ контрол по митническото и акцизното законодателство;

9. осъществяват контрол върху пътните и винетните такси и разрешителните режими за международни превози в рамките на компетентностите, определени с нормативни актове;

10. осъществяват контрол за спазване на валутното законодателство в рамките на предоставените правомощия;

11. администрират и подпомагат дейността по разследване, осъществявана по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;

12. разработват статистически анализи и прогнози за дейността на териториалната дирекция;

13. администрират процеса по издаване на EORI номера;

14. осъществяват правно обслужване и процесуално представителство;

15. администрират дейности, свързани с организацията и управлението на човешките ресурси;

16. организират дейността по прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

17. осъществяват финансово-счетоводното обслужване и материално-техническото снабдяване;

18. отговарят за правилното използване, стопанисване и управление на имуществото;

19. осъществяват взаимодействие с компетентните органи и извършват процедури, свързани с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки, при условията, предвидени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове;

20. организират и осъществяват дейността по административното обслужване и деловодната дейност;

21. организират и осъществяват дейността по прилагане на разпоредбите по защита на класифицираната информация;

22. осъществяват и други дейности, които са предвидени в нормативен акт.


Териториална дирекция Митница Русе (с предишно наименование ТД Дунавска, преименувана с промени в Устройствения правилник на АМ на 31.07.2021 г.) обхваща територията на три от закритите на 07.01.2019 г. митници - Русе, Свищов и Лом. Териториалното управление на ТД Митница Русе се намира в  Русе, на адрес гр. Русе, бул. “Липник” №117 (в сградата на бившето ТМУ Русе).

Териториална дирекция Митница Русе включва следните управления:

Териториално управление на ТД Митница Русе

Митническо бюро Видин

Митническо бюро Враца

Митническо бюро Габрово

Митническо бюро Ловеч

Митническо бюро Монтана

Митническо бюро Плевен

Митническо бюро Разград

Митническо бюро Севлиево

Митническо бюро Троян

Митническо бюро Търговище

Митнически пункт   Брегово

Митнически пункт  Връшка чука

Митнически пункт Летище Горна Оряховица

Митнически пункт Оряхово

Митнически пункт  Пристанище Лом

Митнически пункт Пристанище Русе

Митнически пункт Пристанище Свищов

Митнически пункт  Силистра

Митнически пункт  Сомовит

 

Дата на публикуване: 05.01.2019 14:01
Последна актуализация: 30.07.2021 18:07