Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F10I4
Z7_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33187
Обявления за конкурси Обявления за подбори

Кариера

Уважаеми граждани,

 

Агенция „Митници” е една от най-старите държавни институции в България с утвърдени традиции, стабилна организационна среда и корпоративна култура, характеризираща се с професионализъм, уважение, толерантност и кариерно израстване.

 

Постъпването на работа в Агенция „Митници” се осъществява по два начина:

  1. Чрез провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавни служители, съгласно изискванията на Закона за държавния служител, по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в изпълнение на Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“;
  2. Чрез подбор по документи за назначаване на служители по трудово правоотношение, съгласно изискванията на Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта и Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“.

 

Митнически служител може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в митническата администрация.


Митническите служители не могат:

  • да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
  • да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения;
  • да са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.

 

Митническите служители, които заемат длъжност по служебно правоотношение, трябва да отговарят и на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Кандидатите за заемане на държавна служба в митническата администрация подават писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 и всички необходими документи по чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в изпълнение. (Моля приложените бланки най-долу)

 

Желаещите да обвържат професионалната си реализация с нашата организация, приветстваме искрено и вярваме, че работата при нас ще Ви даде възможност за професионално израстване и кариера.

 

Желаем Ви успех!

Дирекция „Управление на човешките ресурси”


 
Контакти
Дирекция „Управление на човешките ресурси”


Телефони:

02/9859 4067

02/9859 4291

02/9859 4094

02/9859 4368

02/9859 4048

 


Е-mail: HR-Select@customs.bg
 

 

Уважаеми кандидати,
Във връзка с провеждане на конкурсни процедури по реда на Закона за държавния служител  (ЗДСл) и Наредбата  за провеждане на конкурсите и подбора по мобилност на държавните служители (НПКПМДСл), приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г. обн. ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020, в сила от 31.01.2020 г.,
Ви информираме, че за Ваше улеснение цялата информация за отделните конкурсни процедури се намира в секция „Обявления за конкурси“, където ще бъдат публикувани: ЗАМ №-………./……..2020 г. на директора на Агенция „Митници“, с която стартира конкурсната процедура за съответната вакантна длъжност, обособена като отделна позиция. Достъпването до всяка позиция Ви позволява да намерите цялата необходима информация, съгласно разписаните изисквания и срокове в НПКПМДСл за различните етапи от конкурсната процедура.
14 дни след публикуване на обявлението за класираните от 1-во до 3-то място кандидати, информацията за съответната позиция ще бъде архивирана.

 

 

Формуляри за участие в конкурс:

 

Заявление за участие

Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС

Уведомление за поверителност

Дата на публикуване: 23.02.2018 09:47
Последна актуализация: 20.11.2022 16:51
Дата на публикуване: 23.02.2018 09:48
Последна актуализация: 20.11.2022 16:57
Дата на публикуване: 13.04.2021 11:46
Последна актуализация: 20.11.2022 17:16
Дата на публикуване: 21.12.2017 19:46
Последна актуализация: 02.02.2024 14:24