Z6_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CS4
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CP2
Събиране на оферта с обява Е-документи за поръчки, открити преди 01.10.2014 г. Кореспонденция с АОП Договори по чл. 14, ал. 5 Предварителни обявления Вътрешни правила Процедури до 31.12.2017г. Публични покани

Е-документи за поръчки, открити преди 01.10.2014 г.

УИН № 00334-2011-0022

Открита процедура с предмет: "Физическа денонощна въоръжена охрана на административната сграда на Митница Пловдив и обект "Складова база""

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-32-120603/26.04.2018 г., публикувано на 26.04.2018 г.

 


 

УИН № 02831-2012-0001

Открита процедура с предмет: "Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция "Митници" и изграждане на Информационна система "Контрол на горивата" за НАП"

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № Е-12-00-113/18.08.2017 Гг и № 32 - 230686/18.08.2017 г., публикувано на 18.08.2017 г.

 


 

УИН № 00334-2013-0006

Процедура с предмет: "Комплексно почистване на обекти на Агенция "Митници"

Обявление № 32-283223 от 11.10.2016 г., публикувано на 11.10.2016 г.

Обявление № 32-294825 от 21.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление № 32-300476/27.10.2016 г. за приключил договор, публикувано на 27.10.2016 г.

 


 

УИН № 00334-2013-0016


Процедура с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Централно митническо управление".

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение,

публикувана на 11.04.2016 г.

 


 

УИН № 00334-2014-0025

1. Доставка на бензин А-95Н; 2. Доставка на дизелово гориво; 3. Доставка на двигателни масла; 4. Доставка на газьол за отопление.

Информация за изпълнение на договор рег. № 32-95270/06.04.2016 г., публикувана на 06.04.2016 г.

 


 

УИН № 00334-2013-0013

"Доставка на гориво за отопление",

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 03.02.2016 г.

 


 

Информация № 32-239113 от 16.11.2015 г. за изпълнен договор № 1602/14 от 30.04.2013 г. по ОП с предмет: "Доставка на специализирано облекло за служителите на Агенция "Митници", публикувана на 16.11.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 23.11.2015 г.

 


 

Информация № 32-216545 от 21.10.2015 г. за изпълнен договор № 1602/27 от 25.09.2014 г. по ОП с предмет: "Доставка на лицензи за правото на ползване и абонаментна поддръжка на специализиран софтуер за изготвяне на анализи и обработка за статистическа информация - IBM Cognos", публикувана на 21.10.2015 г.

 


 

00334-2013-0019

АНЕКС ОТ 10.09.2015 г. КЪМ ДОГОВОР ЗА ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

№4400/1028 от 23.09.2013 г. с КРОН СЕКЮРИТИ И Митница Лом, публикуван на 17.09.2015 г.

Информация рег. № 32-92544/04.04.2016 г. за изпълнение на договор рег. № 4400/1028 от 23.09.2015 г., публикувана на 04.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-79469 от 23.03.2017 г., публикувано на 23.03.2017 г.

 


 

Информация 32-164569 от 19.08.2015 г. за изпълнен договор №1603/115 от 18.07.2013 г. по обществена поръчка с предмет "Извънгаранционно сервизно обслужване на мобилни и стационарни рентгенови системи и преносими детектори, произведени от Smiths Heimman ползвани от Агенция "Митници"", публикувана на 19.08.2015 г.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ
за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 1602/6/20.03.2014 г., по ОП с предмет: „Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция „Митници", обособена позиция № 1 за Административна сграда на Митница Видин.

Дата на публикуване: 27.11.2018 18:40
Последна актуализация: 18.11.2022 01:56