Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на ЦМУ и Митница Столична: 1. Административна сграда на Агенция "Митници" - ул. "Г.С.Раковски" № 47, общ. София-град; 2. Административна сграда на Митница Столична - ул. "Веслец" № 84, общ. София-град; 3. Митническо бюро София - Запад, бул. "Рожен" № 41, общ. София-град; 4. Апартамент на ул. "Пиер Дегейтър" № 9, общ. София-град.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-218889 от 09.07.2021 г.