Публикувана на: 29.07.2021
С предмет
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
29.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32 - 244319 от 29.07.2021 г. (по Обособена позиция № 9)