Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на Митница Югозападна, обект Митническо бюро Кюстендил, ул. „Петър Берон” № 30, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил за период от три години.


Номер в АМ: 00334-2016-0022


Документи, свързани с процедурата
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-218880 от 09.07.2021 г.